Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
2002-2006
Usnesení zastupitelstva
2006-2010
Usnesení zastupitelstva
2010-2014
Usnesení zastupitelstva
2014-2018
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Úřední deska

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2002
V roce 2003
V roce 2004
V roce 2005
V roce 2006


ROK 2002
Usnesení č. 1/U/02 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v Malém Beranově konaného dne 17.11.2002

Zastupitelstvo obce konstatuje, že :
- zastupitelé zvolení v řádných volbách dne 1. a 2. 11. 2002 obdrželi osvědčení o zvolení a složili předepsaný slib člena zastupitelstva obce Malý Beranov.
- členové zastupitelstva obce zvolili ze svého středu starostou na funkční období dle zákona ing.Václava Kodeta, bytem Malý Beranov 25 a místostarostou ing. Luďka Hůlku, bytem Malý Beranov 100.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/02 ze dne 3. 12. 2002

Usnesení č. 2/1/02
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 3/1/02
Zastupitelstvo obce schvaluje ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě vyhlášky 122/2002 Sb., výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům výborů, komisí, místostarostovi a starostovi v přednesené výši.

Usnesení č. 4/1/02
Zastupitelstvo obce zřizuje výbor finanční dle § 117 zákona č. 128/2002 Sb., stanovuje počet členů výboru na tři a jmenuje předsedou finančního výboru pana Karla Šimka.

Usnesení č. 5/1/02
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/02 o poplatku za provoz systému shromažďovaní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění s účinností od 1. 1. 2003 a zároveň zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/01 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 31. 12. 2002.

Usnesení č. 6/1/02
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Beránek, Malý Beranov, příspěvková organizace v předloženém znění a ruší zřizovací listinu schválenou usnesením zastupitelstva obce č. 83 ze dne 22. 10. 2002.

Usnesení č. 7/1/02
Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu Místní knihovny v Malém Beranově jako organizační složky obce v předloženém znění.

Usnesení č. 8/1/02
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko jmenuje ing. Václava Kodeta, starostu obce, zastupováním na mimořádné 24. valné hromadě SVAK Jihlavsko dne 12.12. 2002.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 2/02 ze dne 17.12.2002

Usnesení č. 9/2/02
Zastupitelstvo schvaluje - zaplacení 1/5 z částky 389 193,- Kč, tj. 77838,60 Kč každým ze současných individuálních stavebníků na stavbě veřejných rozvodných sítí - vodovodu a kanalizace na parcele 752/30 a 752/3 v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 10/2/02
Zastupitelstvo obce zřizuje výbor kontrolní podle § 117 zákona č. 128/2002 Sb. Stanovuje počet členů výboru na tři a jmenuje předsedou kontrolního výboru pana Vladimíra Brychtu.
Jmenuje členy finančního výboru pana Bohumíra Boháčka a pana Radomíra Zdarsu.


ROK 2003
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 3/03 ze dne 8.1.2003

Usnesení č. 11/3/03
Zastupitelstvo obce jmenuje členy kontrolního výboru pana ing.Vlastimila Novotného a p.Annu Koděrovou.

Usnesení č. 12/3/03
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí upozornění Okresního úřadu Jihlava čj.705/02/P, týkající se Obecně závazné vyhlášky č.1/02.

Usnesení č. 13/3/03
Zastupitelstvo schválilo zálohu na příspěvek Mateřské škole Beránek, Malý Beranov, příspěvková organizace ve výši 10000,-Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 5/03 ze dne 25.2.2003

Usnesení č. 14/5/03
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 4 678 000,- Kč. Svěřuje starostovi obce provádění všech rozpočtových opatření, týkajících se přijetí účelových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Usnesení č. 15/5/03
Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.3.2003 navýšení školného v Mateřské škole Beránek, Malý Beranov, příspěvková organizace, na 200,- Kč měsíčně za jedno dítě. Jednodenní školné se zvyšuje na 10,- Kč denně - toto se týká dětí, jejichž matky pobírají rodičovský příspěvek.

Usnesení č. 16/5/03
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavební akce - přípojka plynu na p.č. 752/30 - potřebné finanční prostředky budou čerpány z rozpočtové položky Rezerva.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 6/03 ze dne 25.3.2003

Usnesení č. 17/6/03
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zaslaného návrhu, po doplnění identifikačních údajů obce a doplněním totoho usnesení do přílohy smlouvy.

Usnesení č. 18/6/03
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat sklep s pozemkem p.č.84 a doporučuje starostovi jednat o případném pronájmu této nemovitosti.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 7/03 ze dne 30.4.2003

Usnesení č. 19/7/03
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru přednesenou jejím předsedou panem Vladimírem Brychtou.

Usnesení č. 20/7/03
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru přednesenou jejím předsedou panem Karlem Šimkem.

Usnesení č. 21/7/03
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavební akce - kanalizační stoka E5. Potřebné finanční prostředky budou čerpány z rozpočtové položky Rezerva.

Usnesení č. 22/7/03
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat část pozemku parc.č. 876/64.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 8/03 ze dne 28.5.2003

Usnesení č. 23/8/03
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 677/1 a doporučuje starostovi zahájit jednání o pronájmu části tohoto pozemku.

Usnesení č. 24/8/03
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat stavební pozemky parc.č. 359 a č. 358 pod soukromými garážemi.

Usnesení č. 25/8/03
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení Územního plánu obce Malý Beranov a ukládá starostovi obce vést jednání o pořízení ÚP tak, aby bylo možno využít finanční dotaci z kraje Vysočina v roce 2004.

Usnesení č. 26/8/03
Zastupitelstvo obce schvaluje zálohu na příspěvek Mateřské škole Beránek, Malý Beranov, příspěvková organizace ve výši 20000,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 9/03 ze dne 1.7.2003

Usnesení č. 27/9/03
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení stavební akce Rekonstrukce kanalizace u Kulturního domu Malý Beranov. Potřebné finanční prostředky budou čerpány z rozpočtové položky rezerva.

Usnesení č. 28/9/03
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu kontrolního výboru SVAK Jihlavsko o činnosti v r. 2002.

Usnesení č. 29/9/03
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002 a ukládá starostovi a účetní obce odstranit zjištěné drobné závady. Na základě této zprávy a přednesených výsledků hospodaření zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2002.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/03 ze dne 17.9.2003

Usnesení č. 30/10/03

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zadání pro vypracování územního plánu obce Malý Beranov včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy obdržených k návrhu zadání a vyhodnocení ostatních podnětů a bere na vědomí výběr zhotovitele konceptu a návrhu ÚP - Urbanistické středisko Jihlava, spol s r.o. a pověřuje starostu obce podat žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina na zhotovení konceptu ÚP obce.

Usnesení č.31/10/03
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce na rok 2003
Příjmy :
položka 1121 na 700 tis.
položka 1211 na 1000 tis.
položka 4122 na 495 tis.
Výdaje :
položka 5038 kapitola 6171 na 21 tis.
položka 5139 kapitola 3319 na 25 tis.
položka 5169 kapitola 2321 na 30 tis.
položka 5169 kapitola 3612 na 30 tis.
položka 5171 kapitola 6171 na 30 tis.
položka 5331 kapitola 3111 na 495 tis.
položka 6121 kapitola 2321 na 800 tis.
položka 6149 kapitola 6171 na 727 tis.

Usnesení č.32/10/03
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. 359 v k.ú. a obci Malý Beranov za cenu znaleckého posudku manželům Josefu a Anně Koděrovým, Malý Beranov 51.

Usnesení č.33/10/03
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pod garáží p.č. 358 v k.ú. a obci Malý Beranov, za cenu znaleckého posudku panu Josefu Sušickému, Světlá 3, Studená.

Usnesení č.34/10/03
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemních smluv plynárenských zařízení mezi obcí jako pronajímatelem a Jihomoravskou plynárenskou a.s. Brno jako nájemcem na plynovod STL LPE v Malém Beranově pro novou výstavbu RD a 3 ks plynovodních přípojek dle předloženého návrhu.

Usnesení č.35/10/03
Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním inženýrských sítí (kanalizace, vodovodní řád, komunikace) ke stavebnímu pozemku manželů Staňkových v k.ú. a obci Malý Beranov p.č. 752/41 do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení na výstavbu RD manželů Staňkových na této parcele. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce dojednat podmínky financování ze strany manželů Staňkových.

Usnesení č.36/10/03
Zastupitelstvo obce schvaluje účast obce na stavebním spoření Sdružení vlastníků domu č.11 založeného pro zvýšení finanční rezervy ve fondu oprav.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 11/03 ze dne 21.10.2003

Usnesení č. 37/11/03
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce na rok 2003
Příjmy :
položka 4122 na 550 tis. Kč
Výdaje :
položka 5331 kapitola 3111 na 550 tis. Kč,
položka 6121 kapitola 2321 na 900 tis. Kč,
položka 6149 kapitola 6171 na 1233 tis. Kč.

Usnesení č. 38/11/03
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení víceprací na stavbě - rekonstrukce kanalizace u Kulturního domu a to: obklady šachet a odkanalizování kotelny Kulturního domu dle předloženého návrhu a dále schvaluje provedení odvodnění štítové zdi u kulturního domu a odstranění uvolněného skalního masivu na cestě do Hůlové. Práce provede firma UNIST.

Usnesení č. 39/11/03
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pračky vzduchu do pohostinství v Malém Beranově s tím, že 40% pořizovacích nákladů ponese nájemce.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/03 ze dne 3.12.2003

Usnesení č. 40/12/03
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Polná a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zaslaného návrhu schváleného usnesením Rady města Polná,ze dne 26.11.2003 č.018-VPS/03.


ROK 2004
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/04 ze dne 26.1.2004

Usnesení č. 41/13/04
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 5834000,- Kč a svěřuje starostovi obce provádění všech rozpočtových opatření, týkajících se přijetí účelových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Usnesení č. 42/13/04
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu sociálního zařízení v KD dle předloženého návrhu a pověřuje starostu projednáním všech věcí souvisejících s touto opravou.

Usnesení č. 43/13/04
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím daru od paní Jiřiny Jílkové, bytem Malý Beranov č.49, a to pozemku p.č. 752/47 o výměře 707 m2 v k.ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 44/13/04
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směnit část pozemku p.č. 876/71 a pozemek p.č. 876/84 ve vlastnictví obce s manžely Jiřím a Ludmilou Rychnovskými, bytem Malý Beranov 132, za pozemek p.č. 876/83 a schvaluje záměr darovat manželům Jiřímu a Janě Rychnovským, bytem Malý Beranov 131, pozemek p.č.876/86 a část pozemku p.č. 876/71 v k.ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/04 ze dne 9.3.2004

Usnesení č. 45/14/04
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce - položka 2212 kapitola 6903 se sníží o 60000,- Kč (na 990000,- Kč) a položka 6121 kapitola 3745 se zvýší o 60000,- Kč (na 110000,- Kč).

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/04 ze dne 19.4.2004

Usnesení č. 46/15/04
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odkoupit od p. Funioka jeho podíly na pozemcích v k.ú. a obci Malý Beranov p.č. 692/1, 692/2, 695/1, 695/2.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/04 ze dne 31.5.2004

Usnesení č. 47/16/04
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 45/14/04.

Usnesení č. 48/16/04
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce takto:
Příjmy:
kapitola 2321 položka 2111 se zvyšuje o 12 000,- Kč na hodnotu 12 000,- Kč,
položka 4111 se zvyšuje o 22 000,- Kč na hodnotu 22 000,- Kč.
Výdaje:
kapitola 6901 položka 6310 se zvyšuje o 1 450 000,- Kč na hodnotu 1 450 000,- Kč,
kapitola 3745 položka 6121 se zvyšuje o 60 000,- Kč na hodnotu 110 000,- Kč,
kapitola 3319 položka 6121 se zvyšuje o 90 000,- Kč na hodnotu 240 000,- Kč,
kapitola 3111 položka 5331 se zvyšuje o 120 000,- Kč na hodnotu 780 000,- Kč,
položka 6903 se zvyšuje o 22 000,- Kč na hodnotu 22 000,- Kč,
kapitola 2212 položka 6903 se snižuje o 1 050 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
kapitola 2310 položka 6903 se snižuje o 160 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
kapitola 2321 položka 6903 se snižuje o 378 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
kapitola 3111 položka 5192 se snižuje o 120 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč.

Usnesení č. 49/16/04
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana ing. Josefa Baráka o odprodej 5/6 pozemku č. 326/2 a 107/2 v k.ú a obci Malý Beranov a odložilo projednávání s tím, že je nejprve nutno provést majetkové vypořádání se státem a poté žádost projednat s ostatními podílníky.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/04 ze dne 1.9.2004

Usnesení č. 50/17/04
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2003 a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2003 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 51/17/04
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce takto:
Příjmy:
položka 2111 paragraf 1031 se zvyšuje o 35 000,- Kč na hodnotu 40 000,- Kč,
položka 4111 se snižuje o 12 200,- Kč na hodnotu 9 800,- Kč,
položka 4122 se zvyšuje o 24 000,- Kč na hodnotu 684 000,- Kč,
položka 4222 se zvyšuje o 99 200,- Kč na hodnotu 99 200,- Kč.
Výdaje:
položka 5021 paragraf 6117 se zvyšuje o 6 300,- Kč na hodnotu 6 300,- Kč,
položka 5139 paragraf 6117 se zvyšuje o 1 000,- Kč na hodnotu 1 000,- Kč,
položka 5169 paragraf 6117 se zvyšuje o 1 700,- Kč na hodnotu 1 700,- Kč,
položka 5173 paragraf 6117 se zvyšuje o 100,- Kč na hodnotu 100,- Kč,
položka 5175 paragraf 6117 se zvyšuje o 700,- Kč na hodnotu 700,- Kč,
položka 5169 paragraf 1031 se zvyšuje o 16 000,- Kč na hodnotu 21 000,- Kč,
položka 5169 paragraf 2310 se zvyšuje o 60 000,- Kč na hodnotu 65 000,- Kč,
položka 5137 paragraf 3722 se zvyšuje o 7 000,- Kč na hodnotu 7 000,- Kč,
položka 5331 paragraf 3111 se zvyšuje o 24 000,- Kč na hodnotu 804 000,- Kč,
položka 6121 paragraf 2212 se zvyšuje o 84 000,- Kč na hodnotu 84 000,- Kč,
položka 5171 paragraf 2321 se zvyšuje o 83 000,- Kč na hodnotu 83 000,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se snižuje o 115 800,- Kč na hodnotu 1 334 200,- Kč,
položka 6903 se snižuje o 22 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč.

Usnesení č. 53/17/04
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat byty č. 1 a 3. v domě č. 39 na parcele č. 161/1 v k.ú. Malý Beranov a návrh kupní ceny pro stávající nájemce bytu č.1, ve výši 150000,- Kč, bytu č. 3 ve výši 75000,- Kč.

Usnesení č. 54/17/04
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat byt č.8 v domě č.11 na parcelách č.86/2 a č. 86/3 v k.ú. Malý Beranov.

Usnesení č. 55/17/04
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem kupní smlouvy na odkoupení ideálního spoluvlastnického podílu p. Marka Funioka na parcelách č. 692/1, 692/2, 695/1, 695/2, zapsaných v KN na listu vlastnictví č.276 za smluvní cenu 180 000,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/04 ze dne 25.10.2004

Usnesení č. 56/18/04
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby v silniční dopravě na rok 2005 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro obec Malý Beranov s Dopravním podnikem města Jihlavy.

Usnesení č. 57/18/04
Zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje parcel p.č. 677/1 a p.č. 677/2 v katastru a obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 19/04 ze dne 29.11.2004

Usnesení č. 58/19/04
Zastupitelstvo obce projednalo posílení stávající kanalizace pod současnou asfaltovou komunikací od hlavního kanalizačního řadu na p.č. 1451/1 k p.č. 752/41 a stanovilo výši příspěvku stavebníků na 50% prokazatelných nákladů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/04 ze dne 20.12.2004

Usnesení č. 59/20/04
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2005 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 4 915 000,- Kč a svěřuje starostovi obce provádění všech rozpočtových opatření, týkajících se přijetí účelových dotací ze státního a krajského rozpočtu.

Usnesení č. 60/20/04
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce takto:
Příjmy:
položka 1111 se zvyšuje o 150 000,- Kč na hodnotu 750 000,- Kč,
položka 1112 se snižuje o 150 000,- Kč na hodnotu 450 000,- Kč,
položka 1122 se snižuje o 120 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 1211 se zvyšuje o 150 000,- Kč na hodnotu 1 150 000,- Kč,
položka 2111 paragraf 3319 se snižuje o 9 000,- Kč na hodnotu 1 000,- Kč,
položka 2132 paragraf 3419 se zvyšuje o 10 000,- Kč na hodnotu 10 000,- Kč,
položka 3112 paragraf 3612 se zvyšuje o 36 000,- Kč na hodnotu 90 000,- Kč,
položka 4111 se zvyšuje o 11 700,- Kč na hodnotu 21 500,- Kč,
položka 4122 se zvyšuje o 19 000,- Kč na hodnotu 703 000,- Kč.
Výdaje:
položka 5021 paragraf 3314 se zvyšuje o 1 000,- Kč na hodnotu 7 000,- Kč,
položka 5136 paragraf 3314 se snižuje o 1 000,- Kč na hodnotu 19 000,- Kč,
položka 5021 paragraf 6115 se zvyšuje o 10 000,- Kč na hodnotu 10 000,- Kč,
položka 5139 paragraf 6115 se zvyšuje o 200,- Kč na hodnotu 200,- Kč,
položka 5173 paragraf 6115 se zvyšuje o 100,- Kč na hodnotu 100,- Kč,
položka 5175 paragraf 6115 se zvyšuje o 1 400,- Kč na hodnotu 1 400,- Kč,
položka 5137 paragraf 3319 se snižuje o 20 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 5169 paragraf 3612 se zvyšuje o 10 000,- Kč na hodnotu 25 000,- Kč,
položka 5171 paragraf 3612 se zvyšuje o 50 000,- Kč na hodnotu 50 000,- Kč,
položka 5229 paragraf 6171 se zvyšuje o 3 000,- Kč na hodnotu 3 000,- Kč,
položka 5329 paragraf 6171 se zvyšuje o 2 000,- Kč na hodnotu 2 000,- Kč,
položka 5331 paragraf 3111 se zvyšuje o 19 000,- Kč na hodnotu 823 000,- Kč,
položka 5362 paragraf 6399 se snižuje o 120 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6129 paragraf 1031 se zvyšuje o 180 000,- Kč na hodnotu 180 000,- Kč,
položka 6129 paragraf 3419 se snižuje o 100 000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 62 000,- Kč na hodnotu 1 396 200,- Kč.


ROK 2005
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 21/05 ze dne 21.2.2005

Usnesení č. 61/21/05
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce takto:
Příjmy:
položka 4112 se zvyšuje o 600,- Kč na hodnotu 31 600,- Kč,
položka 8115 se zvyšuje o 352 700,- Kč na hodnotu 2 352 700,- Kč.
Výdaje:
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 353 300,- Kč na hodnotu 1 905 300,- Kč.

Usnesení č. 62/21/05
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr a postup prodeje bytu č.8 v domě č.11.

Usnesení č. 63/21/05
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat části pozemku p. č. 321 a 322 majitelům bytů převedených do osobního vlastnictví.

Usnesení č. 64/21/05 Zastupitelstvo obce se zavazuje, že obec umožní trvalý přístup na pozemek p. č. 762/2 panu Davidu Koděrovi z obecního pozemku p. č. 876/24.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/05 ze dne 4.5.2005

Usnesení č. 65/22/05
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 61/21/05 a schvaluje změnu rozpočtu obce takto:
Příjmy:
položka 4112 se zvyšuje o 700,- Kč na hodnotu 31 700,- Kč,
položka 8115 se zvyšuje o 352 700,- Kč na hodnotu 2 352 700,- Kč.
Výdaje:
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 353 400,- Kč na hodnotu 1 905 400,- Kč.

Usnesení č. 66/22/05
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2004 a konstatuje, že termíny, které nebyly dodrženy v minulém roce již nelze zpětně napravit a zavazuje starostu obce, aby v tomto roce zajistil dodržení těchto termínů.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje místostarostu zavedením vnitřního kontrolního systému dle ust. § 25-27 zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

Usnesení č. 67/22/05
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2004 a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2004 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 68/22/05
Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje p.č. 616/15.

Usnesení č. 69/22/05
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření za r. 2004 Svazu vodovodů a kanalizací.

Usnesení č. 70/22/05
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením "školní jídelny - výdejny" v Mateřské škole Beránek, příspěvková organizace a pověřuje ředitelku MŠ vyřídit změnu v zařazení v rejstříku škol (dle §145 zákona č. 561/2004 Sb.)

Usnesení č. 71/22/05
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Beránek, příspěvkové organizace za r. 2004 a souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku - dle přílohy.

Usnesení č. 72/22/05
Zastupitelstvo obce schvaluje vystoupení obce ze Svazu měst a obcí ČR a pověřuje starostu provést kroky s tím spojené.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/05 ze dne 12.7.2005

Usnesení č. 73/23/05
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 3112 paragraf 2212 se zvyšuje o 385 000,- Kč na hodnotu 385 000,- Kč,
položka 3112 paragraf 2310 se zvyšuje o 235 000,- Kč na hodnotu 235 000,- Kč,
položka 3112 paragraf 2321 se zvyšuje o 318 000,- Kč na hodnotu 431 000,- Kč,
položka 3112 paragraf 3612 se zvyšuje o 150 000,- Kč na hodnotu 210 000,- Kč,
Výdaje:
položka 6121 paragraf 2212 se zvyšuje o 385 000,- Kč na hodnotu 385 000,- Kč.
položka 6121 paragraf 2310 se zvyšuje o 235 000,- Kč na hodnotu 235 000,- Kč.
položka 6121 paragraf 2321 se zvyšuje o 318 000,- Kč na hodnotu 544 000,- Kč.
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 150 000,- Kč na hodnotu 2 055 400,- Kč.

Usnesení č. 74/23/05
Zastupitelstvo obce se zavazuje k odstranění závady plynoucí z protokolu KHS ze dne 23.6.2005. Závada bude odstraněna nejpozději do 30.6.2006 vybudováním WC a umývárny pro personál pohostinství v Malém Beranově.

Usnesení č. 75/23/05
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o stavu přípravy výstavby sítí na "bývalém Jílkově poli" a pověřuje starostu dojednáním smlouvy o obstarání věci mezi stavebníky a obcí.

Usnesení č. 76/23/05
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Beránek, příspěvková organizace ze dne 3.12.2002. V článku II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti bude doplněno:
- Mateřská škola zajišťuje školní a závodní stravování dle vyhlášky č. 84/2005 Sb.

Usnesení č. 77/23/05
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, a to pro na hodnotu 300,- Kč měsíčně. Pro děti s omezenou školní docházkou je tato úplata stanovena na hodnotu 150,- Kč měsíčně.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/05 ze dne 10.10.2005

Usnesení č. 78/24/05
Zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou místní komunikace, zadání geometrického plánu v rozšířené variantě - p.č. 615/4 (442 m2) + část parcel 615/15 a 615/16 (75 m2) v k.ú. a obci Malý Beranov (z důvodu zasíťování plynem, vodou a telefonem). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s majitelem pozemku p. Milanem Marouskem o ceně 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 79/24/05
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou na pozemku č. 615/10 až k jeho hranici s pozemkem p.č. 616/27, který je ve vlastnictví obce, za předpokladu darování pozemku p.č. 615/11 vše v k.ú. a obci Malý Beranov majitelem ing. Milanem Holubem Obci Malý Beranov.

Usnesení č. 80/24/05
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č. 876/71 a pozemek p.č. 876/84 ve vlastnictví obce s manžely Jiřím a Ludmilou Rychnovskými, bytem Malý Beranov 132, za pozemek p.č. 876/83 a schvaluje darovat manželům Jiřímu a Janě Rychnovským, bytem Malý Beranov 131, pozemek p.č.876/86 a část pozemku p.č. 876/71 v k.ú. a obci Malý Beranov ve stavu dle geometrického plánu zhotoveného firmou GEODET - Metelka s.r.o. schváleného Katastrálním úřadem v Jihlavě dne 27.6.2005 pod jednacím číslem 537/2005.

Usnesení č. 81/24/05
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek, Malý Beranov, a to z počtu 24 dětí na 26 dětí pro školní rok 2005/2006.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/05 ze dne 7.11.2005

Usnesení č. 82/25/05
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od paní Radky Knott, bytem 47, Preston-on-Stour, Warwickshire, CV37 8NG, Anglie. Jedná se o prodloužení veřejného vodovodu na p.č. 594/6 v k.ú. a obci Malý Beranov v délce 2,8 m dle kolaudačního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Jihlavy pod čj. OŽP/05/8923-Vod-231/2

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/05 ze dne 22.11.2005

Usnesení č. 83/26/05
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 1112 se zvyšuje o 250000,- Kč na hodnotu 700000,- Kč,
položka 1121 se zvyšuje o 200000,- Kč na hodnotu 900000,- Kč,
položka 1211 se zvyšuje o 300000,- Kč na hodnotu 1400000,- Kč,
položka 3112 paragraf 2212 se snižuje o 385000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 3112 paragraf 2310 se snižuje o 235000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 3112 paragraf 2321 se snižuje o 332000,- Kč na hodnotu 99000,- Kč.
Výdaje:
položka 5038 paragraf 6171 se snižuje o 20000,- Kč na hodnotu 7000,- Kč,
položka 5163 paragraf 6171 se zvyšuje o 20000,- Kč na hodnotu 60000,- Kč,
položka 5166 paragraf 2212 se zvyšuje o 10000,- Kč na hodnotu 10000,- Kč,
položka 5166 paragraf 2310 se zvyšuje o 6000,- Kč na hodnotu 6000,- Kč,
položka 5166 paragraf 2321 se zvyšuje o 10000,- Kč na hodnotu 10000,- Kč,
položka 5169 paragraf 1031 se zvyšuje o 5000,- Kč na hodnotu 25000,- Kč,
položka 5169 paragraf 2310 se zvyšuje o 10000,- Kč na hodnotu 10000,- Kč,
položka 5169 paragraf 2321 se zvyšuje o 30000,- Kč na hodnotu 40000,- Kč,
položka 5169 paragraf 6171 se zvyšuje o 10000,- Kč na hodnotu 30000,- Kč,
položka 5173 paragraf 6112 se snižuje o 5000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 5173 paragraf 6171 se zvyšuje o 5000,- Kč na hodnotu 7000,- Kč,
položka 5321 paragraf 3113 se snižuje o 34400,- Kč na hodnotu 325600,- Kč,
položka 5364 paragraf 6402 se zvyšuje o 20000,- Kč na hodnotu 20000,- Kč,
položka 6121 paragraf 2212 se snižuje o 385000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6121 paragraf 2310 se snižuje o 235000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6121 paragraf 2321 se snižuje o 274000,- Kč na hodnotu 270000,- Kč,
položka 6129 paragraf 3419 se snižuje o 100000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6903 paragraf 6310 se zvyšuje o 725400,- Kč na hodnotu 2780800,- Kč.

Usnesení č. 84/26/05
Zastupitelstvo obce schvaluje vložení majetku do Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v celkové hodnotě 3119570,- Kč dle přejímkového listu 13/05 ze dne 25.10.2005.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/05 ze dne 28.12.2005

Usnesení č. 85/27/05
Zastupitelstvo obce konstatuje, že členové zastupitelstva obce zvolili ze svého středu starostou do konce funkčního období dle zákona ing.Luďka Hůlku, bytem Malý Beranov 100 a místostarostou pana Karla Šimka, bytem Malý Beranov 79.
Zastupitelstvo obce jmenuje předsedou finančního výboru pana Bohumíra Boháčka.

Usnesení č. 86/27/05
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby v silničních dopravě na rok 2006 k zajištění dopravní obslužnosti pro obec Malý Beranov s Dopravním podnikem města Jihlavy.

Usnesení č. 87/27/05
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 6 475 000,- Kč.

Usnesení č. 88/27/05
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 8124 se snižuje o 6 500,- Kč na hodnotu -869 000,- Kč,
Výdaje:
položka 5193 paragraf 2221 se snižuje o 51 000,- Kč na hodnotu 279 000,- Kč
položka 6903 paragraf 6310 se zvyšuje o 44 500,- Kč na hodnotu 2 825 300,- Kč.
Zastupitelstvo obce dále svěřuje starostovi obce provedení změn rozpočtu do konce účetního období za rok 2005.


ROK 2006
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/06 ze dne 6.2.2006

Usnesení č. 89/28/06
Zastupitelstvo obce jmenuje členem finančního výboru pana Marcela Šimka, bytem Malý Beranov 112.

Usnesení č. 90/28/06
1. Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje dle § 21 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů souborné stanovisko k projednanému konceptu územního plánu obce Malý Beranov pro vypracování "Návrhu územního plánu obce Malý Beranov".
2. Rozhodnutí o podaných námitkách:
Zastupitelstvo obce Malý Beranov vyhovuje námitce KÚ Vysočina, OŽP - orgán ochrany ZPF a do návrhu územního plánu obce nechá zapracovat podmínky specifikované v dohodě s tímto DOSS.
Zastupitelstvo obce Malý Beranov vyhovuje námitce Magistrátu města Jihlavy, OŽP - správa lesního a půdního hospodářství a zemědělství a do návrhu územního plánu obce nechá zapracovat podmínky specifikované v dohodě s tímto DOSS.
3. Zastupitelstvo obce Malý Beranov ukládá starostovi obce zajistit zpracování návrhu územního plánu.

Usnesení č. 91/28/06
Zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou místní komunikace, přijetí daru - pozemků p.č.615/11 (32 m2) a díl a) p.č. 614/1 od ing. Milana Holuba, CSc. a koupi pozemků díl b) p.č. 615/4 (510 m2) a 615/18 (13 m2) vše v k.ú. a obci Malý Beranov od Milana a Evy Marouskových za cenu 100 Kč/ m2.

Usnesení č. 92/28/06
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronajmout pozemek p.č. 681/12 za účelem zemědělského využití.

Usnesení č. 93/28/06
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování měsíční odměny panu ing. Václavu Kodetovi po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce podle §75 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 29/06 ze dne 27.3.2006

Usnesení č. 94/29/06
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytu č. 1 v domě č. 39 v obci Malý Beranov paní Růženě Přibylové za částku 150000,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/06 ze dne 2.5.2006

Usnesení č. 95/30/06
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2005 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 96/30/06
Zastupitelstvo obce souhlasí s úplatným převodem pozemku p. č. 455/1 o výměře 377 m2 vedeného ve zjednodušené evidenci - Pozemkovém katastru v k. ú. a obci Malý Beranov od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Malý Beranov. Zastupitelstvo obce zároveň schvaluje současně zastavěné území obce dle přiložené mapy.

Usnesení č. 97/30/06
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej zahrádek na pozemku p.č. 752/3 u domu čp. 75,76 v k.ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 98/30/06
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 652 o výměře 1798 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od Jiřiny Novotné za dohodnutou kupní cenu 105.600,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov.

Usnesení č. 99/30/06
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene chůze a jízdy na p.č. 616/15 v k.ú. a obci Malý Beranov, bez úplaty.

Usnesení č. 100/30/06
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje bytu č. 2 v domě č.p. 39 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 101/30/06
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 souborného stanoviska ke konceptu územního plánu obce - změna zařazení lokality č. 24 na pozemku p.č. 638/1 v k.ú. a obci Malý Beranov mezi plochy určené k výstavbě rodinných domů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/06 ze dne 31.5.2006

Usnesení č. 102/31/06
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p.č. 752/3 díl a) a díl b) a p.č. 752/30 díl d) ve vlastnictví obce Malý Beranov za p.č. 752/21 díl c) a díl e) vše v k.ú. a obci Malý Beranov a dále schvaluje záměr prodat pozemky p.č. 752/55 a 752/56 v k.ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 103/31/06
Zastupitelstvo obce schvaluje darování 65/100 a prodej 35/100 STL plynovodu o délce 92,9 m a STL přípojek o délce 14,8 m na p.č. 752/3 a 752/30 vše v k.ú. a obci Malý Beranov za navrženou cenu 16 000,- Kč Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno.

Usnesení č. 104/31/06
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 a zavazuje starostu obce, aby zajistil dodržování rozpočtové kázně v roce 2006 a dále zavazuje starostu a účetní k opravám chyb a doplnění účetnictví obce.

Usnesení č. 105/31/06
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 95/30/06, dále bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2005 a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2005 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 106/31/06
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 4111 se zvyšuje o 18800,- Kč na hodnotu 18800,- Kč,
položka 4112 se zvyšuje o 500,- Kč na hodnotu 49500,- Kč,
položka 8115 se zvyšuje o 1000800,- Kč na hodnotu 3500800,- Kč,
Výdaje:
položka 5193 paragraf 2221 se snižuje o 145000,- Kč na hodnotu 375000,- Kč,
položka 5139 paragraf 3319 se zvyšuje o 40000,- Kč na hodnotu 50000,- Kč,
položka 5321 paragraf 3113 se snižuje o 65100,- Kč na hodnotu 284900,- Kč,
položka 5410 paragraf 4199 se zvyšuje o 6500,- Kč na hodnotu 6500,- Kč,
položka 6129 paragraf 3419 se zvyšuje o 6000,- Kč na hodnotu 106000,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 1177700,- Kč na hodnotu 3920700,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/06 ze dne 28.6.2006

Usnesení č. 107/32/06
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění směnu pozemku p.č. 752/3 díl a) a díl b) a p.č. 752/30 díl d) ve vlastnictví obce Malý Beranov za p.č. 752/21 díl c) a díl e) vše v k. ú. a obci Malý Beranov ve stavu dle geometrického plánu zhotoveného Evou Uchytilovou schváleného Katastrálním úřadem v Jihlavě dne 19.5.2006 pod číslem 389/2006.

Usnesení č. 108/32/06
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky prodeje bytu č. 2 v domě č. 39 dle přílohy.

Příloha k usnesení č. 108/32/06
Obec Malý Beranov se rozhodla prodat byt č. 2 v domě č. 39 v Malém Beranově - Novém Stavení. Jde o byt 1+1 s příslušenstvím ve starém činžovním domě o celkové ploše 38,7 m2 s podílem 1/4 na společných částech domu.

Podmínky pro prodeje bytu č. 2 v domě č. 39:
1. Prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce "obálkovou metodou".
2. Prohlídka prodávaného bytu bude možná po domluvě s obecním úřadem.
3. Písemné nabídky budou přijímány do 31.7.2006.
4. Otvírání obálek proběhne nejpozději do 31.8.2006 - zájemci budou o termínu informováni.
5. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo prodej zrušit.

Nabídky s telefonním kontaktem doručte na adresu :
Obec Malý Beranov
Malý Beranov 36
586 03 Jihlava
P.S. Obálku s nabídkou označte zřetelným nápisem "PRODEJ BYTU" a zpáteční adresou.

Usnesení č. 109/32/06
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2006/2007.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 33/06 ze dne 31.7.2006

Usnesení č. 110/33/06
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 67, § 68 odst. 1 a § 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že ve dnech 20. a 21. října 2006 bude do zastupitelstva obce Malý Beranov voleno celkem 9 členů zastupitelstva.

Usnesení č. 111/33/06
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 631/19 v k.ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 112/33/06
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytu č. 2 v domě č. 39 manželům Daně a Luďkovi Hůlkovým, bytem Malý Beranov č. 100 za částku 201.000,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/06 ze dne 23.8.2006

Usnesení č. 113/34/06
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na základě výsledku ankety mezi občany ukončit jednání o připojení obce Malý Beranov ke statutárnímu městu Jihlava.

Usnesení č. 114/34/06
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 2111 paragraf 2321 se zvyšuje o 60000,- Kč na hodnotu 60000,- Kč,
položka 2111 paragraf 6310 se zvyšuje o 16000,- Kč na hodnotu 16000,- Kč,
položka 2131 paragraf 6171 se zvyšuje o 3000,- Kč na hodnotu 5000,- Kč,
položka 3112 paragraf 3612 se zvyšuje o 201000,- Kč na hodnotu 266000,- Kč,
položka 4111 se snižuje o 11000,- Kč na hodnotu 7800,- Kč,
Výdaje:
položka 5011 paragraf 6171 se zvyšuje o 30000,- Kč na hodnotu 180000,- Kč,
položka 5021 paragraf 3612 se zvyšuje o 1500,- Kč na hodnotu 1500,- Kč,
položka 5021 paragraf 6112 se snižuje o 265000,- Kč na hodnotu 5000,- Kč,
položka 5021 paragraf 6114 se zvyšuje o 6700,- Kč na hodnotu 6700,- Kč,
položka 5023 paragraf 6112 se zvyšuje o 300000,- Kč na hodnotu 300000,- Kč,
položka 5137 paragraf 3319 se zvyšuje o 18000,- Kč na hodnotu 18000,- Kč,
položka 5139 paragraf 3745 se zvyšuje o 25000,- Kč na hodnotu 30000,- Kč,
položka 5139 paragraf 6114 se zvyšuje o 300,- Kč na hodnotu 300,- Kč,
položka 5153 paragraf 3319 se zvyšuje o 25000,- Kč na hodnotu 85000,- Kč,
položka 5153 paragraf 3612 se zvyšuje o 1500,- Kč na hodnotu 6500,- Kč,
položka 5169 paragraf 3399 se zvyšuje o 5000,- Kč na hodnotu 5000,- Kč,
položka 5169 paragraf 3419 se zvyšuje o 4500,- Kč na hodnotu 4500,- Kč,
položka 5169 paragraf 6171 se zvyšuje o 40000,- Kč na hodnotu 60000,- Kč,
položka 5171 paragraf 3612 se zvyšuje o 5000,- Kč na hodnotu 10000,- Kč,
položka 5175 paragraf 6114 se zvyšuje o 800,- Kč na hodnotu 800,- Kč,
položka 5229 paragraf 6171 se zvyšuje o 1000,- Kč na hodnotu 4000,- Kč,
položka 5329 paragraf 6171 se snižuje o 2000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 5329 paragraf 6409 se zvyšuje o 2000,- Kč na hodnotu 2000,- Kč,
položka 6130 paragraf 6171 se zvyšuje o 86000,- Kč na hodnotu 86000,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se snižuje o 16300,- Kč na hodnotu 3904400,- Kč,

Usnesení č. 115/34/06
Zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou místní komunikace, koupi pozemku p.č. 615/21 o rozloze 338 m2 v k.ú. a obci Malý Beranov od Radima Vondráka za cenu 100 Kč/m2.

Usnesení č. 116/34/06
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 732/10 současným uživatelům.

Usnesení č. 117/34/06
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 677/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 v k. ú a obci Malý Beranov současným uživatelům za 40,-Kč//m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti.

Usnesení č. 118/34/06
Zastupitelstvo obce schvaluje dle zákona č. 107/2006 Sb. navýšení nájmu v obecních bytech.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/06 ze dne 16.10.2006

Usnesení č. 119/35/06
Zastupitelstvo obce bere vážnou situaci kanalizace, nejen na zahradě ing. Holuba na vědomí a doporučuje příštímu zastupitelstvu obce prioritně se zabývat zadáním projektové dokumentace, opravou a dokončením kanalizace. Dále považuje za neméně důležité pokračovat ve snaze získat peněz z cizích zdrojů pro dobudování kanalizace a čističky odpadních vod.

Usnesení č. 120/35/06
Zastupitelstvo obce Malý Beranov
A. bere na vědomí:
1. Zprávu o projednání "Územního plánu obce Malý Beranov".
2. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu k návrhu Územního plánu obce Malý Beranov vydané v souladu s ustanovením § 25 zák. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
3. Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k návrhu územního plánu.
B. schvaluje:
1. Územní plán obce Malý Beranov ve smyslu § 26 odst. 2 zák. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) dle předloženého návrhu územně plánovací dokumentace.
2. Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k návrhu územního plánu, jako součást závazné části územního plánu.
3. Rozhodnutí o podaných námitkách:
- Zastupitelstvo obce Malý Beranov vyhovuje námitce KÚ Vysočina, OŽP - orgán ochrany ZPF a v čistopisu územního plánu obce nechá opravit nesoulad jednotlivými částmi vyhodnocení.
- Zastupitelstvo obce Malý Beranov vyhovuje námitce MUDr. Oraného, MUDr.Orané a paní Vlasty Orané jako vlastníkům pozemků p. č. 95, 660, 876/10, 876/70, 1426/6, 1500 a stanovuje, že plocha pro veřejně prospěšnou stavbu č. 2 - Rekonstrukce silnice III/0024 bude zmenšena tak, aby nezasahovala k výše uvedeným pozemkům.
- Zastupitelstvo obce Malý Beranov nevyhovuje námitce MUDr. Oraného, MUDr.Orané a paní Vlasty Orané jako vlastníkům pozemků p. č. 95, 660, 876/10, 876/70, 1426/6, 1500 a stanovuje, že plocha pro veřejně prospěšnou stavbu č. 8 - Chodník podél silnice III/0024 bude zachována.
C. vymezuje závazné části:
Závazné části územního plánu včetně regulativů územního rozvoje jsou vymezeny návrhem obecně závazné vyhlášky.
D. ukládá:
1. Zastupitelstvu vyhlásit závaznou část Územního plánu obce Malý Beranov místní obecně závaznou vyhláškou.
2. Starostovi po nabytí účinnosti vyhlášky opatřit hlavní výkresy a textovou část Územního plánu obce Malý Beranov schvalovací doložkou podle ustanovení § 16 vyhl. č.135/2001 Sb.
3. Starostovi zajistit uložení potvrzených vyhotovení územního plánu na Magistrát města Jihlavy (stavební úřad) a na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu.
4. Starostovi po nabytí účinnosti vyhlášky rozeslání její kopie spolu se schématem hlavního výkresu územního plánu dotčeným orgánům státní správy podle § 20 odst. 3 vyhl. 135/2001 Sb.
5. Starostovi po nabytí účinnosti vyhlášky vyplnění registračního listu územního plánu a jeho odeslání na Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu podle §21 odst.2 vyhl.135/2001 Sb.v platném znění.

Usnesení č. 121/35/06
Zastupitelstvo obce vyhlašuje Veřejně závaznou vyhlášku č.1/2006 o Závazné části územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení č. 122/35/06
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu takto:
Příjmy:
položka 2141 paragraf 6310 se zvyšuje o 70000,- Kč na hodnotu 170000,- Kč,
položka 3111 paragraf 6171 se zvyšuje o 90000,- Kč na hodnotu 90000,- Kč,
položka 4111 se zvyšuje o 20000,- Kč na hodnotu 27800,- Kč.
Výdaje:
položka 5021 paragraf 1031 se zvyšuje o 23000,- Kč na hodnotu 33000,- Kč,
položka 5137 paragraf 3745 se zvyšuje o 25000,- Kč na hodnotu 60000,- Kč,
položka 5169 paragraf 2212 se zvyšuje o 20000,- Kč na hodnotu 80000,- Kč,
položka 5171 paragraf 3319 se zvyšuje o 60000,- Kč na hodnotu 260000,- Kč,
položka 6121 paragraf 3745 se snižuje o 60000,- Kč na hodnotu 0,- Kč,
položka 6901 paragraf 6310 se zvyšuje o 112000,- Kč na hodnotu 4016400,- Kč.

Usnesení č. 123/35/06
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 732/10 pod zahrádkami současným uživatelům a pověřuje starostu sepsáním nájemních smluv.

Usnesení č. 124/35/06
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 321/5, 321/6 a 2/6 parc. č. 321/3 a parc.č. 322/1, 322/4, 322/6 a 3/6 parc. č. 322/3, pod domy čp. 79 a 80 v k. ú a obci Malý Beranov majitelům bytů stojících na těchto pozemcích včetně společných prostor domů za 100,- Kč/m2 a náklady na vklad do katastru nemovitostí.