Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
2002-2006
Usnesení zastupitelstva
2006-2010
Usnesení zastupitelstva
2010-2014
Usnesení zastupitelstva
2014-2018
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
Úřední deska

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2010
V roce 2011
V roce 2012
V roce 2013
V roce 2014


ROK 2010

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/10 ze dne 8. 10. 2010

Usnesení č. 1/01/10
Zastupitelstvo obce konstatuje,že zastupitelé zvolení v řádných volbách dne 22, a 23. 10 2010 obdrželi osvědčení o zvolení a složili předepsaný slib člena zastupitelstva obce Malý Beranov

Usnesení č. 2/01/10
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou obce na funkční období dle zákona pana ing. Petra Tomáška, bytem Malý Beranov 88, narozeného 9. 1. 1944.

Usnesení č. 3/01/10
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou obce pana ing. Luďka Hůlku, bytem Malý Beranov 100, narozeného 2. 8. 1959.

Usnesení č. 4/01/10
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor dle § 117 zákona č.128/2002 Sb., stanovuje počet členů výboru na tři. Předseda finančního výboru zatím nebyl jmenován. Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor dle § 117 zákona č.128/2002 Sb. stanovuje počet členů výboru na tři a jmenuje předsedou kontrolního pana Václava Kodeta.

Usnesení č. 5/01/10
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s §72 a §84 odst.2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích a na základě vyhlášky č. 20/2009 Sb., výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi v přednesené výši.

Usnesení č. 6/01/10
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 7/01/10
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje ing. Petra Tomáška, starostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava.

Usnesení č. 8/01/10
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/10 ze dne 29. 11. 2010

Usnesení č. 9/02/10
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 4 rozpočtu obce na rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 10/02/10
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 49/20/08.

Usnesení č. 11/02/10
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č.609, díl "n+o" ve vlastnictví obce Malý Beranov za pozemek p. č. 607/1, díl "h" ve společném vlastnictví manželů Ing. Oldřicha a Mgr. Karly Svobodových, bytem Jihlava, U Pivovaru 2861/7, dále schvaluje koupi pozemku p. č. 610, díl "g" ve vlastnictví pana Radka Anderleho, bytem České Budějovice 3, Jižní 2472/65, dále schvaluje přijetí daru pozemků p. č. 638, díl "a" a p. č. 637/2, díl"b" ve vlastnictví pana Karla Musila, bytem Malý Beranov 78, dále schvaluje přijetí daru pozemků p. č. 611/1, díl "f", p. č. 611/2, díl "e", a p. č. 638/11, díl"c" v podílovém vlastnictví paní Věry Bajtlerové, bytem Praha, Horní Měcholupy, Livornská 421 a pana Ing. Jiřího Slabihoudka Praha, Chodov, Klapálkova 2241/7, dále schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 602/3 vlastněného z jedné poloviny manžely Karlem a Marií Vondrákovými, bytem Malý Beranov č. 32 a z druhé poloviny panem Karlem Vondrákem, bytem Malý Beranov č. 32.

Usnesení č. 12/02/10
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Polná a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zákona č. 200/1992 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/10 ze dne 27. 12. 2010

Usnesení č. 13/03/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2011 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 12 446,8 tisíc Kč a pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č. 14/03/10
Zastupitelstvo obce schvaluje změny Obecně závazných vyhlášek č. 2/97 a 1/02 formou dodatků v předloženém znění (Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 viz příloha).

Usnesení č. 15/03/10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy mezi paní Jiřinou Novotnou a obcí Malý Beranov na darování pozemku parc. č. 752/16 o výměře 300 m2 v k.ú. a obci Malý Beranov.


ROK 2011

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 4/11 ze dne 10. 1. 2011

Usnesení č. 16/04/11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí představené změny č. 5 rozpočtu obce na rok 2010 provedené starostou pověřeného těmito změnami zastupitelstvem obce usnesením č. 13/03/10..

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 5/11 ze dne 14. 2. 2011

Usnesení č. 17/05/11
Zastupitelstvo obce schvaluje nové znění Stanov Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO dle v předloženého návrhu.

Usnesení č. 18/05/11
Zastupitelstvo obce schvaluje členské příspěvky na rok 2011 do DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs ve výši 4100,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 6/11 ze dne 14. 3. 2011

Usnesení č. 19/06/11
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, následné nápravy zjištěných nedostatků a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2010 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 20/06/11
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 752/16 o výměře 300 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od paní Jiřiny Novotné do vlastnictví obce Malý Beranov.

Usnesení č. 21/06/11
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu ELMA Batelov s.r.o. doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na opravu veřejného osvětlení.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 7/11 ze dne 18. 4. 2011

Usnesení č. 22/07/11
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 27 dětí pro školní rok 2011/2012.

Usnesení č. 23/07/11
Zastupitelstvo obce schvaluje pro financování splaškové kanalizace, výstavbu ČOV a opravu dešťové kanalizace souhrnnou výši úvěru v částce 6.000.000,- Kč.

Usnesení č. 24/07/11
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcel p. č. 615/5, p. č. 615/6 a p. č. 615/23 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 25/07/11
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru - části pozemku p. č. 719/5 v rozsahu 64 m2, části pozemku p. č. 719/6 v rozsahu 59 m2 a celého pozemku p. č. 719/11 v rozsahu 49 m2 obci Malý Beranov vlastněného společností JILANA, a.s. Malý Beranov 6.

Usnesení č. 26/07/11
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru - pozemku p. č. 752/67 v podílovém třetinovém vlastnictví Ing. Jiřího Slabihoudka, bytem Klapálkova 2241/7, Praha, Chodov, Věry Bajtlerové, bytem Livornská 421, Praha, Horní Měcholupy a Ing. Martina Zárybnického, bytem Krnovská 352, Praha, Letňany.

Usnesení č. 27/07/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 1 podle přiloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 9/11 ze dne 11. 7. 2011

Usnesení č. 28/09/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 2 až 5 podle přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce provádět další průběžné změny v rozpočtu obce související s výstavbou kanalizace.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/11 ze dne 8. 8. 2011

Usnesení č. 29/10/11
Zastupitelstvo obce schvaluje Československou obchodní banku jako poskytovatele úvěru na dofinancování výstavby kanalizace ve výši 6 milionů Kč s fixním úročením dle přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o úvěru.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 11/11 ze dne 29. 8. 2011

Usnesení č. 30/11/11
Zastupitelstvo obce v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 3 odst. 8) svým rozhodnutím ukládá vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, kde mohou vzniknout odpadní vody, povinnost napojit se na kanalizaci v případech, kde je to technicky možné.

Usnesení č. 31/11/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 6 a 7 provedené starostou z pověření zastupitelstva obce a změny č. 8 podle předloženého návrhu. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu schvalováním dotací ze státního rozpočtu a ostatních zdrojů účtovaných ve třídě 4 (přijaté dotace).

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/11 ze dne 26. 9. 2011

Usnesení č. 32/12/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce č. 9 provedenou starostou z pověření zastupitelstva obce.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/11 ze dne 24. 10. 2011

Usnesení č. 33/13/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu obce č. 10 provedenou starostou z pověření zastupitelstva obce.

Usnesení č. 34/13/11
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcel p. č. 876/73 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/11 ze dne 28. 11. 2011

Usnesení č. 35/14/11
Zastupitelstvo obce Malý Beranov se na svém zasedání dne 28.11.2011 usneslo, že vlastník kanalizace obec Malý Beranov bude i provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci. Obec Malý Beranov bude příjemcem výnosů z provozu kanalizace a ČOV - stočného, které budou zdaněny příslušnou sazbou DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Usnesení č. 36/14/11
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku obce p.č. 876/73 manželům Nevosadovým za cenu bez DPH 100 Kč/m2. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 37/14/11
Zastupitelstvo obce schvaluje zjednodušenou formu odepisování majetku a stanovuje zůstatkovou cenu majetku ve výši 5 % pořizovací ceny.

Usnesení č. 38/14/11
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 39/14/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 11 a 12 provedené starostou z pověření zastupitelstva obce a změny č. 13 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/11 ze dne 27. 12. 2011

Usnesení č. 40/15/11
Zastupitelstvo obce ruší Usnesení č. 11/02/10. Dále zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p. č.609, díl "n+o" ve vlastnictví obce Malý Beranov za pozemek p. č. 607/1, díl "h" ve společném vlastnictví manželů Ing. Oldřicha a Mgr. Karly Svobodových, bytem Jihlava, U Pivovaru 2861/7, dále schvaluje koupi pozemku p. č. 610, díl "g" ve vlastnictví pana Radka Anderleho, bytem České Budějovice 3, Jižní 2472/65, dále schvaluje přijetí daru pozemků p. č. 638, díl "a" a p. č. 637/2, díl"b" ve vlastnictví pana Karla Musila, bytem Malý Beranov 78, dále schvaluje přijetí daru pozemků p. č. 611/1, díl "f", p. č. 611/2, díl "e", a p. č. 638/11, díl"c" v podílovém vlastnictví paní Věry Bajtlerové, bytem Praha, Horní Měcholupy, Livornská 421 a pana Ing. Jiřího Slabihoudka Praha, Chodov, Klapálkova 2241/7, dále schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 602/3 vlastněného z jedné poloviny manžely Karlem a Marií Vondrákovými, bytem Malý Beranov č. 32 a z druhé poloviny panem Karlem Vondrákem, bytem Malý Beranov č. 32.

Usnesení č. 41/15/11
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje pro obec Malý Beranov na rok 2012 stočné ve výši 22,51 Kč bez DPH to je 25,66 Kč s DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace.

Usnesení č. 42/15/11
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 14 a 15 provedené starostou z pověření zastupitelstva obce a pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2011.

Usnesení č. 43/15/11
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2012 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 9 701,3 tisíc Kč.

Usnesení č. 44/15/11
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku na pozemku obce p.č. 616/27.

Usnesení č. 45/15/11
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Jihlava ve věci zápisu údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu zákona č. 133/2000 Sb. § 3 odst. 3 písm.g) a h) a § 10 b.


ROK 2012

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/12 ze dne 9. 1. 2012

Usnesení č. 46/16/12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí představené změny č. 16 rozpočtu obce na rok 2011 provedené starostou pověřeného těmito změnami zastupitelstvem obce usnesením č. 42/15/11.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/12 ze dne 13. 2. 2012

Usnesení č. 47/17/12
Zastupitelstvo obce schvaluje havarijní opravu splaškové kanalizace u panelových domů č.p. 73, 74, 75 a 76 v navrženém řešení včetně předloženého rozpočtu.

Usnesení č. 48/17/12
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup podílu 1/6 pozemku parc. č. 658/1 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 49/17/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 681/9 a 681/10 v k. ú. a obci Malý Beranov.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/12 ze dne 19. 3. 2012

Usnesení č. 50/18/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje členské příspěvky na rok 2012 do DSO Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs ve výši Kč 4 256,-.

Usnesení č. 51/18/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 19/12 ze dne 23. 4. 2012

Usnesení č. 52/19/12
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Slavětínský Luděk - Cejle jako dodavatele prací na opravu schodů ke kulturnímu domu.

Usnesení č. 53/19/12
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 1 podle přiloženého návrhu.

Usnesení č. 54/19/12
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování projekčních prací na pozemcích parc. č. 752/16 a 752/67 a jejich financování obcí.

Usnesení č. 55/19/12
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 27 dětí pro školní rok 2012/2013.

Usnesení č. 56/19/12

Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2011 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 57/19/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 58/19/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku ze psů dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 21/12 ze dne 28. 5. 2012

Usnesení č. 59/21/12
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 2 podle přiloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/12 ze dne 2. 7. 2012

Usnesení č. 60/22/12
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu mezi paní Jílkovou Jiřinou, bytem Malý Beranov 49 a obcí Malý Beranov, kterou paní Jílková daruje obci pozemky p. č. 752/80 o výměře 796 m2, p. č. 752/79 o výměře 62 m2 a p. č. 752/78 o výměře 46 m2 vydělené z pozemku p. č. 752 vedeném v zjednodušené evidenci pozemkového katastru, vše v katastrálním území a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 61/22/12
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku obce p. č. 681/11 zahrada o výměře 133 m2 za cenu 100,- Kč/m2 bez DPH paní Blance Pituchové, bytem Malý Beranov 39.

Usnesení č. 62/22/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku obce p. č. st. 213/4 zastavěná plocha a nádvoří.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/12 ze dne 27. 8. 2012

Usnesení č. 63/23/12
Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu mezi panem Ing. Petrem Pejchalem, bytem Dlouhé 9 a obcí Malý Beranov, kterou pan ing. Pejchal daruje obci pozemek p. č. 752/84 o výměře 9 m2, dále schvaluje darovací smlouvu mezi panem Radimem Šlechtickým a paní Petrou Šlechtickou oba bytem Malý Beranov 129 a obcí Malý Beranov, kterou manželé Šlechtičtí darují obci pozemek 752/83 o výměře 8 m2, dále schvaluje darovací smlouvu mezi paní Věrou Bajtlerovou, bytem Livornská 421, Praha, Horní Měcholupy a panem Ing. Jiřím Slabihoudkem, bytem Klapálkova 2241/7, Praha, Chodov a obcí Malý Beranov, kterou paní Bajtlerová a pan Ing. Jiří Slabihoudek darují obci pozemek p. č. 752/86 o výměře 7 m2, a dále schvaluje darovací smlouvu mezi panem Ing. Martinem Zárybnickým bytem Krnovská 352, Praha, Letňany a obcí Malý Beranov, kterou pan ing. Martin Zárybnický daruje obci pozemek p. č. 752/85 o výměře 11 m2, vše v katastrálním území a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 64/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku obce p. č. st. 213/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 panu Vítu Rychnovskému za cenu bez DPH 100 Kč/m2. K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 65/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 616/27 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 66/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru pozemku p. č. 719/7 - ostatní plocha o výměře 575 m2 a pozemku p. č. 719/17- ostatní plocha o výměře 219 m2 vyděleného na základě geometrického plánu společnosti GEODET-Metelka s.r.o., se sídlem Žižkova 13, 586 01 Jihlava ze dne 19. 7. 2012, č. plánu 289-227/2012 z části pozemku p. č. 719/5 vše v k.ú. a obci Malý Beranov od firmy JILANA a.s. se sídlem Malý Beranov 6, IČ 49966260.

Usnesení č. 67/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí odkup plynárenského zařízení v lokalitě "Cesta III" provozovatelem distribuční soustavy za cenu 137,- tis. Kč.

Usnesení č. 68/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene na pozemku p. č 743/2 u stavby RD pana Jareše s firmou E.ON Distribuce, a. s.

Usnesení č. 69/23/12
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 3 rozpočtu obce na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 70/23/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/12 ze dne 8. 10. 2012

Usnesení č. 71/24/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje parcel p. č. 681/17 a p. č. 681/20 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 72/24/12
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 4 rozpočtu obce na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 73/24/12
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole obce a mateřské školy Beránek.

Usnesení č. 74/24/12
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěry kontrolního výboru.

Usnesení č. 75/24/12
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 upravující Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/12 ze dne 12. 11. 2012

Usnesení č. 76/25/12
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení nového územního plánu a určuje místostarostu obce Ing. Luďka Hůlku jako osobu pro oblast územního plánování.

Usnesení č. 77/25/12
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní týkající se cesty III. Smlouva definuje následný odkup zařízení firmou JMP Net s.r.o. po vybudování rozvodu plynového potrubí v ceně 141 tis. Kč bez DPH od obce Malý Beranov.

Usnesení č. 78/25/12
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 5 rozpočtu obce na rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 79/25/12
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2012 o poplatku za komunální odpad dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/12 ze dne 10. 12. 2012

Usnesení č. 80/26/12
Zastupitelstvo obce schvaluje stočné pro rok 2013 ve výši 23, 452 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 81/26/12
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby pro akci "Objekt 05 - plynovod".

Usnesení č. 82/26/12
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2012.

Usnesení č. 83/26/12
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2013 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 8 523,1 tisíc Kč.


ROK 2013

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/13 ze dne 7. 1. 2013

Usnesení č. 84/27/13
Zastupitelstvo obce bere na vědomí představené změny č. 6 rozpočtu obce na rok 2012 provedené starostou, pověřeného těmito změnami zastupitelstvem obce usnesením č. 82/26/12.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/13 ze dne 11. 2. 2013

Usnesení č. 85/28/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene - souhlasu s umístěním energetického zařízení "M. Beranov, rozšíření NN, kabel Šimek". Dále schvaluje Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene - souhlasu s umístěním energetického zařízení "M. Beranov, úprava NN b.č. 69-72".

Usnesení č. 86/28/13
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků obce p. č. 681/9 zahrada o výměře 131 m2 a 681/10 zahrada o výměře 93 m2 za cenu 120,- Kč/m2 panu Marku Fialovi, bytem Malý Beranov 39. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 87/28/13
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2013/2014.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 29/13 ze dne 25. 3. 2013

Usnesení č. 88/29/13
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků p. č.107/2 a p. č. 326/2 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 89/29/13
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SYNER s.r.o. doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na první etapu výstavby inženýrských sítí v lokalitě "Cesta III".

Usnesení č. 90/29/13
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2012 dle předloženého návrhu. Současně schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012.

Usnesení č. 91/29/13
Zastupitelstvo obce projednalo schvaluje bez výhrad závěrečný účet Mateřské školy Beránek p.o. za rok 2012 dle předloženého návrhu a účetní závěrku Mateřské školy Beránek p.o. za rok 2012.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/13 ze dne 29. 4. 2013

Usnesení č. 92/30/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p.č. 743/2 s názvem akce "M.Beranov,přípojka NN, p. Jareš" s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 93/30/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu "M. Beranov, kabel NN, 5RD, Šlechtický" na pozemcích p. č 743/2, 752/16, 752/67, 752/83, 752/84, 752/85, 752/86 s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 94/30/13
Zastupitelstvo obce schvaluje změny rozpočtu obce č. 1 podle přiloženého návrhu a pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření na rok 2013 v plném rozsahu.

Usnesení č. 95/30/13
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu PLASTOMA CZ s.r.o., Jihlava jako dodavatele prací na výměnu oken v mateřské škole a výměnu vchodových dveří obecního úřadu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/13 ze dne 27. 5. 2013

Usnesení č. 96/31/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu "M. Beranov, rozšíření NN, kabel, Mikešová" na pozemcích p. č 752/47 a 752/80 s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 97/31/13
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Střechreal s.r.o. doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na akci "Oprava objektu obecního úřadu".

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/13 ze dne 8. 7. 2013

Usnesení č. 98/32/13
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce na dodávku záložních zdrojů a UPS mezi obcí Malý Beranov a Statutárním městem Jihlava v předloženém znění.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 33/13 ze dne 16. 9. 2013

Usnesení č. 99/33/13
Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Malý Beranov a panem Markem Anderlem v předloženém znění a návrhu vypořádání. Předmětem směny je pozemek obce Malý Beranov p. č. 452/8 o výměře 377 m2 a pozemek pana Marka Anderleho p. č. 594/5 o výměře 385 m2.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/13 ze dne 4. 11. 2013

Usnesení č. 100/34/13
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 594/22 o výměře 93 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana Aleše Vondráka za dohodnutou kupní cenu 8 300,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 101/34/13
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 752/17 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 102/34/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva věcného břemene, souhlasu s umístěním energetického zařízení na pozemku obce p. č. 1451/1 s firmou E. ON Distribuce, a. s.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/13 ze dne 16. 12. 2013

Usnesení č. 103/35/13
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov. Předmětem výpůjčky je zařízení pro měření hladiny ve vlastnictví Statutárního města Jihlavy umístněné v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 104/35/13
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy mezi RWE GasNet s.r.o a obcí Malý Beranov. Předmětem smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení vybudovaného v akci "Prodloužení STL plynovodu a 5 přípojek" z majetku obce za cenu 170.005 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 105/35/13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2014 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 8 399,3 tisíc Kč.

Usnesení č. 106/35/13
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2014 ve výši 23,81 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.


ROK 2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/14 ze dne 24.2.2014

Usnesení č. 107/37/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci "Nová ulice - cesta III.

Usnesení č. 108/37/14
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku obce p. č. 752/87 o výměře 51 m2 za cenu 100,- Kč/m2 panu Jaroslavu Kubelkovi, bytem Malý Beranov 133.

Usnesení č. 109/37/14
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku obce p. č. 752/88 o výměře 16 m2 za cenu 100,- Kč/m2 panu Ing. Petru Pejchalovi, bytem Dlouhé 9.

Usnesení č. 110/37/14
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku p. č. 738 o výměře 93 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana MUDr. Josefa Ehla a paní Drahomíry Štěpánkové za dohodnutou kupní cenu 9 300,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 111/37/14
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 876/74 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 112/37/14
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

Usnesení č. 113/37/14
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 114/37/14
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2013 bez výhrad, dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2013 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 115/37/14
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2013.

Usnesení č. 116/37/14
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2013.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 38/14 ze dne 14. 4. 2014

Usnesení č. 117/38/14
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č. OS201420002168 o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. na dobu neurčitou.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 39/14 ze dne 26.5.2014

Usnesení č. 118/39/14
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 876/64 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 119/39/14
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků obce p. č. 876/74 o výměře 81 m2 za cenu 100,- Kč/m2 Ing. Ludmile Heřmánkové, bytem Malý Beranov 28. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 120/39/14
Zastupitelstvo obce schvaluje pověřuje starostu obce provádět rozpočtová opatření na rok 2014 v plném rozsahu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 40/14 ze dne 23.6.2014

Usnesení č. 121/40/14
Zastupitelstvo schvaluje pro příští volební období a volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 10. a 11. října 2014, počet členů zastupitelstva 9.

Usnesení č. 122/40/14
Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 110/37/14 a zároveň schvaluje koupi pozemku p. č. 738/3 - ostatní plocha o výměře 41 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana MUDr. Josefa Ehla a paní Drahomíry Štěpánkové za dohodnutou kupní cenu 4 100,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí a podíl na geometrickém plánu.

Usnesení č. 123/40/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemeni č. JI-014330024855/001 v předloženém znění s firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 41/14 ze dne 8. 9. 2014

Usnesení č. 124/41/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-14330023681/01 na stavbu s názvem "M.Beranov, úprava NN b.č.69-72" v předloženém znění s firmou E.ON Distribuce a.s., dále schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-0143330023629/001 na stavbu s názvem "M.Beranov, rozšíření NN, kabel, Mikešová" v předloženém znění s firmou E.ON Distribuce a.s. a dále schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330023627/002 na stavbu s názvem "M.Beranov, rozšíření NN, kabel, Šimek" v předloženém znění s firmou E.ON Distribuce a.s.

Usnesení č. 125/41/14
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s paní Petrou Nechvátalovou na odkup chodníku vybudovaného na její náklady na pozemku obce p.č. 730/1 za cenu dohodou 5 700 Kč.

Usnesení č. 126/41/14
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p.č. 730/1, záměr směny části pozemku obce p.č. 731/1 s částí pozemku p.č. 732/4 a záměr zakoupení části pozemku p.č. 732/5.

Usnesení č. 127/41/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí darovací smlouvou mezi Lukášem Koděrou, investorem výstavby s názvem "Obytný soubor 5 rodinných domů" a budoucím vlastníkem obcí Malý Beranov.

Usnesení č. 128/41/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi Lukášem Koděrou, investorem výstavby s názvem "Obytný soubor 5 rodinných domů" a obcí Malý Beranov, vlastníkem pozemku p.č. 752/47.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 42/14 ze dne 29. 9. 2014

Usnesení č. 129/42/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku obce p.č. 730/1 díl "a" o výměře 47 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 paní Petře Nechvátalové, Malý Beranov 88.

Usnesení č. 130/42/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu na část pozemku obce p.č. 730/1 díl "c" o výměře 12 m2, ostatní plocha, za část pozemku p.č. 732/4 díl "d" o výměře 15 m2, zahrada paní Lenky Medřické, Urbánkova 5, Praha 4 - Modřany, bez cenového vyrovnání.

Usnesení č. 131/42/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na část pozemku pana Holcmana Karla p.č. 732/5 díl "e" o výměře 27 m2 zahrada za cenu 100,- Kč/m2 obci Malý Beranov.

Usnesení č. 132/42/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030022097/002 na akci s názvem "M.Beranov, kabel NN, Doležal" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 133/42/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014130006059/001 na akci s názvem "M.Beranov, kabel NN, 5RD, Šlechtický" předloženou E.ON Distribuce, a.s.