Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: obec@maly-beranov.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
GDPR
Úřední deska
Výběrová řízení

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2014
V roce 2015
V roce 2016
V roce 2017
V roce 2018


ROK 2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/14 ze dne 31. 10. 2014

Usnesení č. 01/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Martinu Kráčmarovou a Helenu Krčálovou a zapisovatelem Milana Marouska.

Usnesení č. 02/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
- zřízení a volba předsedů komise stavební, pořádkové a komise pro občanské záležitosti
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
IV) Diskuse, organizační záležitosti.

Usnesení č. 03/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 04/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty a funkce místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná.

Usnesení č. 05/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Luďka Hůlku, narozeného 2. 8. 1959, bytem Malý Beranov 100.

Usnesení č. 06/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Ing. Martina Zacha, narozeného 9. 9. 1974, bytem Malý Beranov 104.

Usnesení č. 07/01/14
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 08/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 09/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.

Usnesení č. 10/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Marcela Šimka, DiS. a Ing. Markétu Tomicovou, dále volí členy kontrolního výboru Milana Marouska a Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 11/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 12/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 13/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Helenu Krčálovou.

Usnesení č. 14/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi.

Usnesení č. 15/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 454/2 vlastníka Jaromíra Anderleho a Smlouvu o provedení stavby na pozemcích p.č. 613/3 a 602/4 vlastníka Karla Janko z důvodu výstavby dešťové kanalizace. Pozemky se nacházejí v katastru obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/14 ze dne 24. 11. 2014

Usnesení č. 16/02/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí za členy komisí obce tyto občany: stavební komise - Ing. Tomáše Tomicu, pořádková komise - MVDr. Pavla Bartáka, Milana Marouska, komise pro občanské záležitosti - Ing. Jana Kourka, Marcela Šimka DiS.

Usnesení č. 17/02/14
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jihlava a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zákona č. 200/1992 Sb.

Usnesení č. 18/02/14
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje Ing. Martina Zacha, místostarostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava.

Usnesení č. 19/02/14
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2014/2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/14 ze dne 22. 12. 2014

Usnesení č. 20/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 5 591,3 tisíc Kč.

Usnesení č. 21/03/14
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 22/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 26,14 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 23/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007441/003 na akci s názvem "M.Beranov, úprava NN, č.p.115" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 24/03/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.


ROK 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/15 ze dne 26. 1. 2015

Usnesení č. 25/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 876/99 o výměře 20 m2, ostatní plocha, za cenu 10 000,- Kč firmě E.ON distribuce a. s.

Usnesení č. 26/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007841/002 na akci s názvem "M.Beranov, kabel VN, TS-obnova" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 27/04/15
Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 22/03/14 a schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 25,31 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/15 ze dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 28/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 616/27.

Usnesení č. 29/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 730/1.

Usnesení č. 30/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Usnesení č. 31/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 32/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2014 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2014.

Usnesení č. 33/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2014.

Usnesení č. 34/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2014.

Usnesení č. 35/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2014. Částka 822,11 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/15 ze dne 13. 4. 2015

Usnesení č. 36/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 616/40 o výměře 15 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 panu Zdeňku Stibůrkovi, Malý Beranov 90. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 37/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 730/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 paní Petře Nechvátalové, Malý Beranov 88. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 38/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu inventurní komise.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/15 ze dne 25. 5. 2015

Usnesení č. 39/07/15
Zastupitelstvo obce rozhodlo pozemky p.č. 755, 756, 757 a 758 v kú Malý Beranov, které jsou v současné době územním plánem určené k bydlení v rodinných domech, ale nachází se ve druhé etapě výstavby, budou při zadání nejbližšího nového územního plánu obce zahrnuty do první etapy výstavby. V územním plánu etapizace obce se jedná o plochu označenou číslem 10.

Usnesení č. 40/07/15
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2015/2016.

Usnesení č. 41/07/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/15 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení č. 42/08/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku obce p.č. 469/1 ve vlastnictví obce z LV 10001 za pozemky p.č. 445/4, p.č. 445/5, p.č. 445/6 ve vlastnictví bratrů Anderlových z LV 154 vše v k. ú. a obci Malý Beranov včetně finančního vypořádání.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/15 ze dne 31. 8. 2015

Usnesení č. 43/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování chodníku a parkovacích stání na pozemcích obce. Pro realizaci byla vybrána firma Karel Musil – ADOS, která předložila nabídku s nejnižší cenou.

Usnesení č. 44/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/15 ze dne 29. 9. 2015

Usnesení č. 45/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu HELLUX ELEKTRA s.r.o., doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na opravu veřejného osvětlení.

Usnesení č. 46/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku obce p. č. 876/64 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/15 ze dne 14. 12. 2015

Usnesení č. 47/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 742,5 tisíc Kč.

Usnesení č. 48/12/15
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2015.

Usnesení č. 49/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový dokument obce.

Usnesení č. 50/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 51/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030444/002 na akci s názvem "M. Beranov, kabel NN, Doležal" předloženou E.ON Distribuce, a.s.


ROK 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/16 ze dne 11. 1. 2016

Usnesení č. 52/13/16
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/16 ze dne 22. 2. 2016

Usnesení č. 53/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 615/26 o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana Aleše Vondráka za dohodnutou kupní cenu 9 500,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 54/14/16
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu obce Malý Beranov podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 55/14/16
Zastupitelstvo obce určuje místostarostu obce Ing. Martina Zacha jako osobu pověřenou pro oblast územního plánování podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 56/14/16
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/16 ze dne 4. 4. 2016

Usnesení č. 54/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030031205/001 na akci umístnění distribuční soustavy - kabelu NN, pilíře SS na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 55/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 56/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2015.

Usnesení č. 57/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2015 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2015.

Usnesení č. 58/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2015.

Usnesení č. 59/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2015. Částka 50 391,31 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/16 ze dne 16. 5. 2016

Usnesení č. 60/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: JI-01030031838/002 na stavbu "Malý Beranov, Kabel NN, Dunst, E.ON Distribuce". dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029494/003 mezi obcí Malý Beranov a firmou E.ON Distribuce a.s. na stavbu "Malý Beranov, úprava NN, č.p. 115".

Usnesení č. 62/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemky p. č. 611/1 o výměře 518 m2, 611/2 o výměře 518 m2 a 638/11 o výměře 852 m2 od pana Ing. Jiřího Slabihoudka a paní Věry Bajtlerové za dohodnutou kupní cenu 566 400,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Prodávající ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 63/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele nového územního plánu obce firmu Urbanistické středisko Jihlava s.r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.

Usnesení č. 64/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele Oprava lávky pro pěší přes řeku Jihlavu firmu ELNA-renovace s.r.o., Žižkova 56, 586 01 Jihlava.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/16 ze dne 20. 6. 2016

Usnesení č. 65/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 66/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Beránek, Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/16 ze dne 8. 8. 2016

Usnesení č. 67/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skanska a.s. jako zhotovitele akce "Oprava místní komunikace podél řeky v obci Malý Beranov" za cenu firmu 1 307 309,- Kč.

Usnesení č. 68/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na akci "71010-008351, VPI Malý Beranov kabel VN, TS-Obnova".

Usnesení č. 69/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene - souhlasu s umístěním distribučního zařízení č. 1040011248/001 "M. Beranov, rozšíření NN, vývod z TS".

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/16 ze dne 26. 9. 2016

Usnesení č. 70/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání nového územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení č. 71/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/16 ze dne 12. 12. 2016

Usnesení č. 72/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 659,8 tisíc Kč.

Usnesení č. 73/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 74/22/16
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 75/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2017 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 76/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 77/22/16
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny starostovi na 15.000 Kč.


ROK 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/17 ze dne 9. 1. 2017

Usnesení č. 78/23/17
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/17 ze dne 20. 2. 2017

Usnesení č. 79/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí pana Zdeňka Benáčka za člena kontrolního výboru, pořádkové komise a komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 80/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise pana Milana Marouska.

Usnesení č. 81/24/17
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu starosty.

Usnesení č. 82/24/17
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/17 ze dne 10. 4. 2017

Usnesení č. 83/25/17
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 82/24/17.

Usnesení č. 84/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2016 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Dále schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 85/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2016.

Usnesení č. 86/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2016 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 87/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2016.

Usnesení č. 88/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2016. Částka 27 553,82 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení č. 89/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038190/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, 4RD" na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 90/25/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí toto rozhodnutí obecního úřadu o zrušení etapizace:
Obecní úřad Malý Beranov jako pořizovatel Územního plánu obce Malý Beranov schváleného zastupitelstvem obce dne 16. 10. 2006 usnesením č. 120/35/06 upravuje v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, směrnou část tohoto územního plánu takto: V části C. Směrná část se ruší bod 3. Vymezení etapizace výstavby a změn v území.
Tato úprava bude zaznamenána do textové a grafické části Územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/17 ze dne 15. 5. 2017

Usnesení č. 91/26/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030339/002 na akci "Malý Beranov, kabel VN, TS-obnova" dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 92/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku obce p.č. 752/9 a části pozemku obce p.č. 876/61 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 93/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/17 ze dne 12. 6. 2017

Usnesení č. 94/27/17
Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě kulturního domu v rozsahu - zateplení a hydroizolace severní části objektu a oprava sociálních zařízení.

Usnesení č. 95/27/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SDZprofin s.r.o. jako zhotovitele akce "Rekonstrukce opěrné stěny komunikace parc.č.1451/1 v Malém Beranově" za cenu 966 505,- Kč.

Usnesení č. 96/27/17
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2017/2018.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/17 ze dne 17. 7. 2017

Usnesení č. 97/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Šrof František jako zhotovitele akce "Rekonstrukce sociálních zařízení kulturního domu v Malém Beranově " za cenu 246 525,- Kč.

Usnesení č. 98/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Terni s.r.o.jako zhotovitele akce "Zateplení fasády a izolace spodní stavby přístavby kulturního domu v Malém Beranově." za cenu 213 377,- Kč.

Usnesení č. 99/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038572/002 na akci "Malý Beranov, kabel NN, Dunst" na pozemku p. č. 616/27 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 100/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330040692/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, vývod z TS" " na pozemcích p. č. 615/21, 616/27, 876/64 a 1451/1 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 101/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov o převodu majetku, který vznikl v rámci projektu "Stříbrné pomezí" a nachází se v k. ú. Malý Beranov

Usnesení č. 102/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/17 ze dne 9. 10. 2017

Usnesení č. 103/30/17 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/17 ze dne 13. 11. 2017

Usnesení č. 104/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1280/OŽP/13 ze dne 10. 07. 2013 na dodávku záložních zdrojů a UPS mezi obcí Malý Beranov a Statutárním městem Jihlava v předloženém znění.

Usnesení č. 105/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2153/OŽP/13 ze dne 19. 12. 2013 na zařízení pro měření hladiny mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 106/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 o výpůjčce ev. č. 1466/OŽP/10 ze dne 25. 06. 2010 pozemků pro umístnění zařízení na měření hladiny a pro umístnění srážkoměrné stanice mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 107/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/17 ze dne 18. 12. 2017

Usnesení č. 108/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2018 ve výši 30,04 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 109/32/17
Zastupitelstvo obce v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele: 2 000 Kč měsíčně pro zastupitele, kteří jsou předsedy výborů nebo komisí a 1 500 Kč pro zastupitele, kteří jsou členy výborů nebo komisí.

Usnesení č. 110/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 14 430,3 tisíc Kč. Dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 111/32/17
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2017.


ROK 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. č. 33/18 ze dne 8. 1. 2018

Usnesení č. 112/33/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/18 ze dne 19. 2. 2018

Usnesení č. 113/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky "Malý Beranov - vodovod - zvýšení tlakových poměrů" firmu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která provede akci za cenu 569 917 Kč včetně DPH. Zakázka bude realizována bez výběrového řízení na základě tzv. In-house zadávání (dle §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).

Usnesení č. 114/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Malý Beranov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/18 ze dne 23. 4. 2018

Usnesení č. 115/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 116/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 117/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2017.

Usnesení č. 118/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2017. Částka 86 563,33 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení č. 119/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele stavby dětského hřiště firmu TR Antoš s.r.o. Turnov. Stavba bude realizována, pouze pokud obec získá dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 120/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 121/35/18
Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce na příští volební období na 9.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 36/18 ze dne 21. 5. 2018

Usnesení č. 122/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Marcela Šimka, DiS a Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 123/36/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 124/36/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2017.

Usnesení č. 125/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skanska a.s., Křižíková 682/34a, Praha 8 jako zhotovitele akce "Oprava místních komunikací v obci Malý Beranov - 2018" za cenu 2 758 479,- Kč.

Usnesení č. 126/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/18 ze dne 18. 6. 2018

Usnesení č. 127/37/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Helenu Krčálovou a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 128/37/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou TR Antoš s.r.o. Turnov na zhotovení dětského hřiště na pozemku p. č. 719/18. Cena díla je 438 039 Kč vč. DPH

Usnesení č. 129/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 717, 737/1 a 737/2, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení č. 130/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků obce p.č. st. 107/2 a st. 326/2, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení č. 131/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku obce p.č. 752/9 a části pozemku 876/61, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 38/18 ze dne 23. 7. 2018

Usnesení č. 132/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Zdeňka Benáčka.

Usnesení č. 133/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu STORK střechy, s.r.o., Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava jako zhotovitele akce "Ošetření dřevěné konstrukce krovu v objektu KD Malý Beranov, proti biologickým škůdcům" za cenu 89 210,- Kč.

Usnesení č. 134/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 39/18 ze dne 27. 8. 2018

Usnesení č. 135/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Helenu Krčálovou a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 136/39/18
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 133/38/18. Dále schvaluje firmu Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Jeclov jako zhotovitele akce "Ošetření dřevěné konstrukce krovu v objektu KD Malý Beranov, proti biologickým škůdcům" za cenu 102 141,45 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje i návrh smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

Usnesení č. 137/39/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Ján Bodocký, Leoše Janáčka 2523/11, 586 01 Jihlava jako zhotovitele akce "Zateplení fasády části budovy kulturního domu" za cenu 176 993,- Kč s DPH.

Usnesení č. 138/39/18
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: na příjmové straně v rámci třídy 4 (přijaté dotace) bez omezení, na výdajové straně do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 139/39/18
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod předmětů z projektu "Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava" - Elektrocentrála KIPOR, záložní zdroj APC a zařízení pro měření hladiny.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 40/18 ze dne 1. 10. 2018

Usnesení č. 140/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Zdeňka Benáčka a Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 141/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Jeclov jako zhotovitele akce "Oprava dřevěné konstrukce stropu v objektu KD Malý Beranov - 2018" za cenu 88 000 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje i návrh smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

Usnesení č. 142/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje použití finančních prostředků ve výši 87 064 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Beránek p. o. na nákup interaktivní tabule včetně instalace a programů.