Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: obec@maly-beranov.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
GDPR
Úřední deska
Výběrová řízení

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2014
V roce 2015
V roce 2016
V roce 2017
V roce 2018
V roce 2019
V roce 2020


ROK 2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/14 ze dne 31. 10. 2014

Usnesení č. 01/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Martinu Kráčmarovou a Helenu Krčálovou a zapisovatelem Milana Marouska.

Usnesení č. 02/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
- zřízení a volba předsedů komise stavební, pořádkové a komise pro občanské záležitosti
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
IV) Diskuse, organizační záležitosti.

Usnesení č. 03/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 04/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty a funkce místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná.

Usnesení č. 05/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Luďka Hůlku, narozeného 2. 8. 1959, bytem Malý Beranov 100.

Usnesení č. 06/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Ing. Martina Zacha, narozeného 9. 9. 1974, bytem Malý Beranov 104.

Usnesení č. 07/01/14
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 08/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 09/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.

Usnesení č. 10/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Marcela Šimka, DiS. a Ing. Markétu Tomicovou, dále volí členy kontrolního výboru Milana Marouska a Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 11/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 12/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 13/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Helenu Krčálovou.

Usnesení č. 14/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi.

Usnesení č. 15/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 454/2 vlastníka Jaromíra Anderleho a Smlouvu o provedení stavby na pozemcích p.č. 613/3 a 602/4 vlastníka Karla Janko z důvodu výstavby dešťové kanalizace. Pozemky se nacházejí v katastru obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/14 ze dne 24. 11. 2014

Usnesení č. 16/02/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí za členy komisí obce tyto občany: stavební komise - Ing. Tomáše Tomicu, pořádková komise - MVDr. Pavla Bartáka, Milana Marouska, komise pro občanské záležitosti - Ing. Jana Kourka, Marcela Šimka DiS.

Usnesení č. 17/02/14
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jihlava a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zákona č. 200/1992 Sb.

Usnesení č. 18/02/14
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje Ing. Martina Zacha, místostarostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava.

Usnesení č. 19/02/14
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2014/2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/14 ze dne 22. 12. 2014

Usnesení č. 20/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 5 591,3 tisíc Kč.

Usnesení č. 21/03/14
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 22/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 26,14 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 23/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007441/003 na akci s názvem "M.Beranov, úprava NN, č.p.115" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 24/03/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.


ROK 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/15 ze dne 26. 1. 2015

Usnesení č. 25/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 876/99 o výměře 20 m2, ostatní plocha, za cenu 10 000,- Kč firmě E.ON distribuce a. s.

Usnesení č. 26/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007841/002 na akci s názvem "M.Beranov, kabel VN, TS-obnova" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 27/04/15
Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 22/03/14 a schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 25,31 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/15 ze dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 28/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 616/27.

Usnesení č. 29/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 730/1.

Usnesení č. 30/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Usnesení č. 31/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 32/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2014 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2014.

Usnesení č. 33/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2014.

Usnesení č. 34/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2014.

Usnesení č. 35/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2014. Částka 822,11 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/15 ze dne 13. 4. 2015

Usnesení č. 36/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 616/40 o výměře 15 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 panu Zdeňku Stibůrkovi, Malý Beranov 90. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 37/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 730/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 paní Petře Nechvátalové, Malý Beranov 88. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 38/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu inventurní komise.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/15 ze dne 25. 5. 2015

Usnesení č. 39/07/15
Zastupitelstvo obce rozhodlo pozemky p.č. 755, 756, 757 a 758 v kú Malý Beranov, které jsou v současné době územním plánem určené k bydlení v rodinných domech, ale nachází se ve druhé etapě výstavby, budou při zadání nejbližšího nového územního plánu obce zahrnuty do první etapy výstavby. V územním plánu etapizace obce se jedná o plochu označenou číslem 10.

Usnesení č. 40/07/15
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2015/2016.

Usnesení č. 41/07/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/15 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení č. 42/08/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku obce p.č. 469/1 ve vlastnictví obce z LV 10001 za pozemky p.č. 445/4, p.č. 445/5, p.č. 445/6 ve vlastnictví bratrů Anderlových z LV 154 vše v k. ú. a obci Malý Beranov včetně finančního vypořádání.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/15 ze dne 31. 8. 2015

Usnesení č. 43/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování chodníku a parkovacích stání na pozemcích obce. Pro realizaci byla vybrána firma Karel Musil – ADOS, která předložila nabídku s nejnižší cenou.

Usnesení č. 44/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/15 ze dne 29. 9. 2015

Usnesení č. 45/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu HELLUX ELEKTRA s.r.o., doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na opravu veřejného osvětlení.

Usnesení č. 46/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku obce p. č. 876/64 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/15 ze dne 14. 12. 2015

Usnesení č. 47/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 742,5 tisíc Kč.

Usnesení č. 48/12/15
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2015.

Usnesení č. 49/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový dokument obce.

Usnesení č. 50/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 51/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030444/002 na akci s názvem "M. Beranov, kabel NN, Doležal" předloženou E.ON Distribuce, a.s.


ROK 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/16 ze dne 11. 1. 2016

Usnesení č. 52/13/16
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/16 ze dne 22. 2. 2016

Usnesení č. 53/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 615/26 o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana Aleše Vondráka za dohodnutou kupní cenu 9 500,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 54/14/16
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu obce Malý Beranov podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 55/14/16
Zastupitelstvo obce určuje místostarostu obce Ing. Martina Zacha jako osobu pověřenou pro oblast územního plánování podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 56/14/16
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/16 ze dne 4. 4. 2016

Usnesení č. 54/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030031205/001 na akci umístnění distribuční soustavy - kabelu NN, pilíře SS na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 55/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 56/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2015.

Usnesení č. 57/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2015 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2015.

Usnesení č. 58/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2015.

Usnesení č. 59/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2015. Částka 50 391,31 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/16 ze dne 16. 5. 2016

Usnesení č. 60/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: JI-01030031838/002 na stavbu "Malý Beranov, Kabel NN, Dunst, E.ON Distribuce". dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029494/003 mezi obcí Malý Beranov a firmou E.ON Distribuce a.s. na stavbu "Malý Beranov, úprava NN, č.p. 115".

Usnesení č. 62/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemky p. č. 611/1 o výměře 518 m2, 611/2 o výměře 518 m2 a 638/11 o výměře 852 m2 od pana Ing. Jiřího Slabihoudka a paní Věry Bajtlerové za dohodnutou kupní cenu 566 400,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Prodávající ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 63/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele nového územního plánu obce firmu Urbanistické středisko Jihlava s.r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.

Usnesení č. 64/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele Oprava lávky pro pěší přes řeku Jihlavu firmu ELNA-renovace s.r.o., Žižkova 56, 586 01 Jihlava.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/16 ze dne 20. 6. 2016

Usnesení č. 65/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 66/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Beránek, Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/16 ze dne 8. 8. 2016

Usnesení č. 67/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skanska a.s. jako zhotovitele akce "Oprava místní komunikace podél řeky v obci Malý Beranov" za cenu firmu 1 307 309,- Kč.

Usnesení č. 68/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na akci "71010-008351, VPI Malý Beranov kabel VN, TS-Obnova".

Usnesení č. 69/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene - souhlasu s umístěním distribučního zařízení č. 1040011248/001 "M. Beranov, rozšíření NN, vývod z TS".

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/16 ze dne 26. 9. 2016

Usnesení č. 70/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání nového územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení č. 71/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/16 ze dne 12. 12. 2016

Usnesení č. 72/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 659,8 tisíc Kč.

Usnesení č. 73/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 74/22/16
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 75/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2017 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 76/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 77/22/16
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny starostovi na 15.000 Kč.


ROK 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/17 ze dne 9. 1. 2017

Usnesení č. 78/23/17
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/17 ze dne 20. 2. 2017

Usnesení č. 79/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí pana Zdeňka Benáčka za člena kontrolního výboru, pořádkové komise a komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 80/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise pana Milana Marouska.

Usnesení č. 81/24/17
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu starosty.

Usnesení č. 82/24/17
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/17 ze dne 10. 4. 2017

Usnesení č. 83/25/17
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 82/24/17.

Usnesení č. 84/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2016 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Dále schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 85/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2016.

Usnesení č. 86/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2016 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 87/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2016.

Usnesení č. 88/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2016. Částka 27 553,82 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení č. 89/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038190/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, 4RD" na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 90/25/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí toto rozhodnutí obecního úřadu o zrušení etapizace:
Obecní úřad Malý Beranov jako pořizovatel Územního plánu obce Malý Beranov schváleného zastupitelstvem obce dne 16. 10. 2006 usnesením č. 120/35/06 upravuje v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, směrnou část tohoto územního plánu takto: V části C. Směrná část se ruší bod 3. Vymezení etapizace výstavby a změn v území.
Tato úprava bude zaznamenána do textové a grafické části Územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/17 ze dne 15. 5. 2017

Usnesení č. 91/26/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030339/002 na akci "Malý Beranov, kabel VN, TS-obnova" dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 92/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku obce p.č. 752/9 a části pozemku obce p.č. 876/61 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 93/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/17 ze dne 12. 6. 2017

Usnesení č. 94/27/17
Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě kulturního domu v rozsahu - zateplení a hydroizolace severní části objektu a oprava sociálních zařízení.

Usnesení č. 95/27/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SDZprofin s.r.o. jako zhotovitele akce "Rekonstrukce opěrné stěny komunikace parc.č.1451/1 v Malém Beranově" za cenu 966 505,- Kč.

Usnesení č. 96/27/17
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2017/2018.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/17 ze dne 17. 7. 2017

Usnesení č. 97/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Šrof František jako zhotovitele akce "Rekonstrukce sociálních zařízení kulturního domu v Malém Beranově " za cenu 246 525,- Kč.

Usnesení č. 98/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Terni s.r.o.jako zhotovitele akce "Zateplení fasády a izolace spodní stavby přístavby kulturního domu v Malém Beranově." za cenu 213 377,- Kč.

Usnesení č. 99/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038572/002 na akci "Malý Beranov, kabel NN, Dunst" na pozemku p. č. 616/27 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 100/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330040692/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, vývod z TS" " na pozemcích p. č. 615/21, 616/27, 876/64 a 1451/1 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 101/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov o převodu majetku, který vznikl v rámci projektu "Stříbrné pomezí" a nachází se v k. ú. Malý Beranov

Usnesení č. 102/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/17 ze dne 9. 10. 2017

Usnesení č. 103/30/17 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/17 ze dne 13. 11. 2017

Usnesení č. 104/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1280/OŽP/13 ze dne 10. 07. 2013 na dodávku záložních zdrojů a UPS mezi obcí Malý Beranov a Statutárním městem Jihlava v předloženém znění.

Usnesení č. 105/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2153/OŽP/13 ze dne 19. 12. 2013 na zařízení pro měření hladiny mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 106/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 o výpůjčce ev. č. 1466/OŽP/10 ze dne 25. 06. 2010 pozemků pro umístnění zařízení na měření hladiny a pro umístnění srážkoměrné stanice mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 107/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/17 ze dne 18. 12. 2017

Usnesení č. 108/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2018 ve výši 30,04 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 109/32/17
Zastupitelstvo obce v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele: 2 000 Kč měsíčně pro zastupitele, kteří jsou předsedy výborů nebo komisí a 1 500 Kč pro zastupitele, kteří jsou členy výborů nebo komisí.

Usnesení č. 110/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 14 430,3 tisíc Kč. Dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 111/32/17
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2017.


ROK 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. č. 33/18 ze dne 8. 1. 2018

Usnesení č. 112/33/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/18 ze dne 19. 2. 2018

Usnesení č. 113/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky "Malý Beranov - vodovod - zvýšení tlakových poměrů" firmu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která provede akci za cenu 569 917 Kč včetně DPH. Zakázka bude realizována bez výběrového řízení na základě tzv. In-house zadávání (dle §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).

Usnesení č. 114/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Malý Beranov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 35/18 ze dne 23. 4. 2018

Usnesení č. 115/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 116/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 117/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2017.

Usnesení č. 118/35/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2017. Částka 86 563,33 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení č. 119/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele stavby dětského hřiště firmu TR Antoš s.r.o. Turnov. Stavba bude realizována, pouze pokud obec získá dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 120/35/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 121/35/18
Zastupitelstvo obce stanovuje počet zastupitelů obce na příští volební období na 9.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 36/18 ze dne 21. 5. 2018

Usnesení č. 122/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Marcela Šimka, DiS a Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 123/36/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2017 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 124/36/18
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2017.

Usnesení č. 125/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skanska a.s., Křižíková 682/34a, Praha 8 jako zhotovitele akce "Oprava místních komunikací v obci Malý Beranov - 2018" za cenu 2 758 479,- Kč.

Usnesení č. 126/36/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 37/18 ze dne 18. 6. 2018

Usnesení č. 127/37/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Helenu Krčálovou a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 128/37/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou TR Antoš s.r.o. Turnov na zhotovení dětského hřiště na pozemku p. č. 719/18. Cena díla je 438 039 Kč vč. DPH

Usnesení č. 129/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr koupě pozemků p.č. 717, 737/1 a 737/2, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení č. 130/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků obce p.č. st. 107/2 a st. 326/2, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení č. 131/37/18
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku obce p.č. 752/9 a části pozemku 876/61, vše v katastrálním území obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 38/18 ze dne 23. 7. 2018

Usnesení č. 132/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Zdeňka Benáčka.

Usnesení č. 133/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu STORK střechy, s.r.o., Brněnská 2661/65, 586 01 Jihlava jako zhotovitele akce "Ošetření dřevěné konstrukce krovu v objektu KD Malý Beranov, proti biologickým škůdcům" za cenu 89 210,- Kč.

Usnesení č. 134/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 39/18 ze dne 27. 8. 2018

Usnesení č. 135/38/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Helenu Krčálovou a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 136/39/18
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 133/38/18. Dále schvaluje firmu Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Jeclov jako zhotovitele akce "Ošetření dřevěné konstrukce krovu v objektu KD Malý Beranov, proti biologickým škůdcům" za cenu 102 141,45 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje i návrh smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

Usnesení č. 137/39/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Ján Bodocký, Leoše Janáčka 2523/11, 586 01 Jihlava jako zhotovitele akce "Zateplení fasády části budovy kulturního domu" za cenu 176 993,- Kč s DPH.

Usnesení č. 138/39/18
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: na příjmové straně v rámci třídy 4 (přijaté dotace) bez omezení, na výdajové straně do výše 100 000 Kč v období mezi jednotlivými zasedání zastupitelstva.

Usnesení č. 139/39/18
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi Statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod předmětů z projektu "Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava" - Elektrocentrála KIPOR, záložní zdroj APC a zařízení pro měření hladiny.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 40/18 ze dne 1. 10. 2018

Usnesení č. 140/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem Ing. Martina Zacha a ověřovatele zápisu Zdeňka Benáčka a Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 141/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Libor Musil - Tesařství, Jeclov 19, 588 21 Jeclov jako zhotovitele akce "Oprava dřevěné konstrukce stropu v objektu KD Malý Beranov - 2018" za cenu 88 000 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje i návrh smlouvy o dílo s tímto zhotovitelem.

Usnesení č. 142/40/18
Zastupitelstvo obce schvaluje použití finančních prostředků ve výši 87 064 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Beránek p. o. na nákup interaktivní tabule včetně instalace a programů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/18 ze dne 1. 11. 2018

Usnesení č. 01/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu Mgr. Zdeňku Juránkovou a Ladislava Růžičku a zapisovatelem Marcela Šimeka, DiS

Usnesení č. 02/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje předložený návrh programu ustavujícího zasedání

Usnesení č. 03/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 04/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná a funkce místostarosty jako neuvolněná.

Usnesení č. 05/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Martin Zacha, narozeného 9.9.1974, bytem Malý Beranov 104.

Usnesení č. 06/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Marcela Šimka, DiS., narozeného 16.4.1980, bytem Malý Beranov 112.

Usnesení č. 07/01/18
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 08/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 09/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru Ing. Luďka Hůlku

Usnesení č. 10/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Ing. Markétu Tomicovou a Ing. Luďka Hůlku, dále volí členy kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka Ph.D. a Jaromíra Bastla.

Usnesení č. 11/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Petra Krčála, DiS.

Usnesení č. 12/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 13/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členem stavební komise Ladislava Růžičku a Ing.Tomáše Tomicu, dále volí členem komise pro občanské záležitosti Ladislava Růžičku a Petra Krčála DiS.

Usnesení č. 14/01/18
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí a místostarostovi takto: místostarosta 8000,00 Kč, předseda komise, výboru 2000,00 Kč, člen komise nebo výboru 1500,00 Kč, člen zastupitelstva 1000,00 Kč
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §74 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.

Usnesení č. 15/01/18
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje Ing. Martina Zacha, starostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava

Usnesení č. 16/01/18
Zastupitelstvo obce zvolilo Ing. Martina Zacha, starostu obce, jako zastupitele pověřeného pro oblast územního plánování podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/18 ze dne 26.11.2018

Usnesení č. 17/02/18
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.a Jaromíra Bastla a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 18/02/18
Zastupitelstvo schvaluje cenu palivové dřeva prodávaného obcí obyvatelům Malého Beranova pro rok 2019 ve výši 600 Kč za 1bm. Jedná se o dřevo vytěžené z vlastních zdrojů a každý obyvatel může požadovat max. 10 bm dřeva. Cena je vč. DPH a platí až do odvolání.

Usnesení č. 19/02/18
Zastupitelstvo schvaluje uzavření příkazní smlouvy s JUDr. Martinem Sobotkou, PhD., se sídlem Hruškovy Dvory 53, Jihlava a dále starostu obce pověřuje realizací této smlouvy.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/18 ze dne 17.12.2018

Usnesení č. 20/03/18
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Zdeňka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 21/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu se společností Skanska a.s., kde se obě strany po právních posouzeních a konzultacích s poradci dohodly na výši pokuty za prodlení společnosti Skanska a.s., s předáním díla dle smlouvy ze dne 25.5.2018 ve výši 126.525,28 Kč bez DPH

Usnesení č. 22/03/18
ZZastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018 a to ve výši 30,04 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 23/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 5 na rok 2018 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 24/03/18
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2018.

Usnesení č. 25/03/18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2019 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 315,0 tisíc Kč.


ROK 2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/18 ze dne 14.1.2019

Usnesení č. 26/04/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo ověřovateli Petra Krčála, DiS. a Ladislav Růžička a zapisovatelem Marcela Šimka, DiS

Usnesení č. 27/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr podat žádost na akci "Obnova kulturního domu v obci Malý Beranov" z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210C Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 28/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Ing Josef Slabý, Arnolec 30, 588 27 Jamné na vypracování projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", s termínem dodání nejpozději do 15.2.2019 a cenou 207.000,00 Kč bez DPH

Usnesení č. 29/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje záměr podat žádost na akci "Obnova místní komunikace v obci Malý Beranov" z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 30/04/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení č. 31/04/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít kupní smlouvu s paní Petrou Nechvátalovou, bytem č.p.88 58603 Malý Beranov na odkoupení části pozemku 724/1 označenou v geometrickém plánu č. 372-1/2019 jako díl "b" o výměře 110m2, za cenu 200,00 Kč/m2. Tato část pozemku se nachází částečně pod kulturním domem a je ohraničena opěrnou zdí. Smlouva řeší i zrušení věcného břemene spoluužívání, které na tento pozemek vázne. Zároveň zastupitelstvo projednalo a schvaluje příspěvek na vybudování opěrné zdi za kulturním domem ve výši 11.000,00 Kč. Opěrná zeď byla v minulosti vybudována v nákladech vlastníka paní Petry Nechvátalové

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/19 ze dne 18.2.2019

Usnesení č. 32/05/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka,DiS a ověřovateli Mgr.Zdeňku Juránkovou a Ing.Luďka Hůlku

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/19 ze dne 25.3.2019

Usnesení č. 33/06/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka,DiS a ověřovateli Petra Krčála, DiS., Ladislava Růžičku.

Usnesení č. 34/06/19
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: na příjmové straně bez omezení, na výdajové straně do výše 200 000 Kč na jednotlivý paragraf. Zastupitelstvo bude o všech změnách neprodleně informováno.

Usnesení č. 35/06/19
ZZastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Malý Beranov pro roky 2020 a 2021. Výhled společně s rozpočtem je zveřejněn od 2.12.2018.

Usnesení č. 36/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny na projektovou dokumentaci "Stavební úpravy - kulturní dům Malý Beranov" o 14.000 Kč bez DPH, z důvodu změny rozsahu stavebních úprav a navýšení inženýrské činnosti.

Usnesení č. 37/06/19
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k zahájení úkonů spojených se změnou investorství budované komunikace a inž.sítí na p.č.752/80 ze soukromé osoby na obec. Dále starostu pověřuje k zahájení úkonů spojených s převedením soukromé komunikace na p.č. 757 na veřejnou místní komunikaci a změnou investorství této nově budované komunikace a inž.sítí na obec. O náklady spojené s výstavbou inž.sítí a komunikace na pozemcích p.č.752/80 a 757 se budou dělit majitelé přilehlých pozemků, kromě nákladů na veřejné osvětlení a finální asfaltocementový povrch komunikace. Náklady na vybudování vodovodu budou čerpány z prostředků SVAK

Usnesení č. 38/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení traktoru pro využití v lesních porostech obce Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o invest.úvěr s dotací od poskytovatele PGRLF, a.s. Zastupitelstvo obce zplnomocňuje starostu obce k podpisu všech dokumentů a podkladů a také úvěrové smlouvy a celé úvěrové dokumentace od PGRLF, a.s. Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku na administraci žádosti o dotaci z PGRLF, a.s. firmě AUTHORIA, s.r.o., IČ: 27728439

Usnesení č. 39/06/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků pro Mateřskou školu Beránek na opravu umýváren a toalet ve výši 29.349,00 Kč vč. DPH

Usnesení č. 40/06/19
Na základě návrhu inventarizační komise zastupitelstvo schvaluje vyřazení tohoto majetku: Rádio PHILIPS AE 2130, Lékárnička, PC Leo Intelect 800, Monitor Benq, Zařízení dětského hřiště, Čerpadlo na tenisové kurty

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/19 ze dne 29.4.2019

Usnesení č. 41/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ladislava Růžičku a ověřovateli Jaromíra Bastla a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 42/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktur za výstavbu vodovodu v ulici "Cesta III" z prostředků SVAK v celkové výši 341.260,00 Kč vč. DPH. Následně bude vodovod vložen do majetku s právem hospodaření.

Usnesení č. 43/07/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr darování pozemku par.č. 1499/4 o výměře 46 m2, odděleného geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1499/1 v k. ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví obce Malý Beranov do vlastnictví Kraje Vysočina

Usnesení č. 44/07/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s uvolněním finančních prostředků na pořízení nových skříní do prostor kanceláře Obecního úřadu v předpokládané výši 51.020,00 Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/19 ze dne 27.5.2019

Usnesení č. 45/08/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 46/08/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednáním realizace webových stránek obce od Petr Komárek - BIG POINT dle nabídky Varianta A za částku 24.600,00 Kč bez DPH tak, aby bylo možné stránky v budoucnu dle potřeby rozšířit.

Usnesení č. 47/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje nabýt darem pozemky:
par. č. 1452/19 o výměře 299 m2, zaměřený z pozemku par. č. 1452/1, díl "c", a par. č. 1452/2, díl "a" a pozemky par. č. 1452/20 o výměře 376 m2 a par. č. 1452/21 o výměře 261 m2, oddělený geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1452/2 v k.ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Malý Beranov a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy a přepisem v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 48/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje převést darem pozemek par.č. 1499/4 o výměře 46 m2, oddělený geometrickým plánem č. 371-22/2019 z pozemku par. č. 1499/1 v k. ú. a obci Malý Beranov z vlastnictví obce Malý Beranov do vlastnictví Kraje Vysočina a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy a přepisem v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 49/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod od Statutárního města Jihlavy na Obec Malý Beranov "mobilní zařízení Nokia Lumia 920", který byl jeden z přístrojů zapůjčených v rámci projektu "Digitální povodňový plán ORP Jihlava…" a pověřuje starostu k úkonům souvisejících s podpisem darovací smlouvy.

Usnesení č. 50/08/19
Zastupitelstvo obce schvaluje využití dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2019 na dostavbu komunikace "Cesta - III" ležící na pozemcích s parc. č. 752/16 a 752/67

Usnesení č. 51/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce Malý Beranov za rok 2018 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 52/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2018.

Usnesení č. 53/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2018 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 54/08/19
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2018.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/19 ze dne 17.6.2019

Usnesení č. 55/09/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli Petra Krčála, DiS. a Ladislava Růžičku.

Usnesení č. 56/09/19
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

Usnesení č. 57/09/19
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí závěrečný účet za rok 2018 dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs.

Usnesení č. 58/09/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zařazení do obecního majetku dvou mostů pro pěší spojující pozemky:
první most p. č. 1491 a st.86/1 oba v k.ú. Malý Beranov
druhý most p. č. 1491 k.ú. Malý Beranov a p. č.191 k. ú. Helenín
a pověřuje starostu obce jednáním v této záležitosti se společností Jilana a. s.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/19 ze dne 22.7.2019

Usnesení č. 59/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovatele zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 60/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací asfaltového povrchu na nově budované komunikaci - Komunikace III v roce 2019 a pověřuje starostu s úkony souvisejícími s vypsáním výběrového řízení.

Usnesení č. 61/10/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci komunikace "U studní" na pozemcích obce p.č. 615/21, 615/1 a projektové dokumentace pro stavební povolení na realizaci vodovodního řádu v této komunikaci

Usnesení č. 62/10/19
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení do obecního majetku dvou mostů pro pěší spojující pozemky:
první most p. č. 1491 a st.86/1 oba v k.ú. Malý Beranov
druhý most p. č. 1491 k.ú. Malý Beranov a p. č.191 k. ú. Helenín

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 11/19 ze dne 26.8.2019

Usnesení č. 63/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skládky VHS Jihlava s.r.o. pro realizaci komunikace bez asfaltového povrchu s názvem "Nová ul. Malý Beranov - Komunikace III" s cenou 773.917,00Kč bez DPH a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 64/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu COLAS CZ, a.s. pro realizaci asfaltového povrchu pro komunikaci III s cenou 370.420,96 Kč bez DPH a schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo.

Usnesení č. 65/11/19
Usnesení č. 65/11/19 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2019 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 66/11/19
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nepotřebného majetku z evidence dle přiloženého seznamu.
OU/0009 Skříňka na listy
OU/0010 Skříň kartotéční
OU/0021 Skříň dvoudveřová
OU/0263 Multifunkční zařízení GPS
OU/0107 Telefon Panasonic KX-F 130

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/19 ze dne 14.10.2019

Usnesení č. 67/12/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovatele zápisu Petra Krčála, DiS. a Ing. Tomáše Tomicu

Usnesení č. 68/12/19
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení majetku z vlastnictví obce do majetku Mateřské školy Beránek, Malý Beranov dle přiloženého seznamu.
OU/0232 Kuchyňská linka + spotřebiče MŠ
OU/0202 Myčka nádobí

Usnesení č. 69/12/19
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podat žádost o poskytnutí úvěru na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. s dotací ve výši 50% na pořízení lesní techniky - lesního traktoru, návěsu a nakladače v celkové výši 1.234.400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 70/12/19
Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností EON Distribuce a. s. za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN, skříň NN. Smlouva č. 1030051838/001, věcné břemeno na pozemek parc. č. st. 104 a 1452/21 v k. ú. Malý Beranov, jednorázová náhrada 10000,- Kč. Smlouva č. 1030051838/003, věcné břemeno na pozemek parc. č. st. 283/1 v k. ú. Malý Beranov (pozemek je ve spoluvlastnictví), jednorázová náhrada 6000,- Kč.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/19 ze dne 18.11.2019

Usnesení č. 71/13/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Jaromíra Bastla a Ing. Luďka Hůlku.

Usnesení č. 72/13/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženými vícenáklady společnosti COLAS CZ, a. s. při realizaci díla "Komunikace III - asfaltocementový povrch" v ceně 32.807,04 Kč bez DPH, takže celková částka za dílo činí 403.228,00 Kč bez DPH, a souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který toto navýšení řeší.

Usnesení č. 73/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky čerpání dotace na rekonstrukci kulturního domu od MMR a pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky rekonstrukce kulturního domu.

Usnesení č. 74/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na nákup pozemku pod místní komunikací parc. č. 752/89 v k. ú. Malý Beranov, odděleného dle geometrického plánu č. 374-16/2019 z pozemku parc. č. 752/76, o výměře 69 m2 za dohodnutou cenu 150,00 Kč/ m2 celkem tedy 10.350,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 75/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na nákup části pozemku pod místní komunikací parc. č. 876/16 v k. ú. Malý Beranov, díl "a" o výměře 68 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 373-2/2019, za dohodnutou cenu 150,00 Kč/m2 celkem tedy 10. 200,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu

Usnesení č. 76/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 752/9 v k. ú. Malý Beranov, o výměře 220 m2 za cenu 400,00 Kč/m2 celkem tedy 88. 000,00 Kč, a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 1841, vypracovaného Ing. Pavlem Šlechtickým. Záměr prodeje byl zveřejněn dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. dne 1. 11. 2019.

Usnesení č. 77/13/19
Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasí s návrhem dohody o vrácení daru a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Předmětem vrácení jsou pozemky parc. č. 752/78 a 752/79 oba v k. ú. Malý Beranov, o výměrách 46 m2 a 62 m2 pod původně plánovaným obratištěm. Obec tyto pozemky obdržela na základě darovací smlouvy ze dne 4. 7. 2012 s podmínkou, že vrátí tyto pozemky původnímu majiteli, pokud nebudou využívány ke zmiňovanému účelu. Na základě nově vydaného územního rozhodnutí již obec neplánuje vybudovat obratiště na těchto pozemcích a pozemky tedy vrací. Záměr vrácení daru byl zveřejněn 1. 11. 2019.

Usnesení č. 78/13/19
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení schvaluje pro rok 2020 Skautskou energii jako dodavatele el. energie a Pražskou plynárenskou a. s. jako dodavatele plynu.

Usnesení č. 79/13/19
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a movitých věcí v kulturním domě v Malém Beranově ze dne 27. 5. 2015.

Usnesení č. 80/13/19
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2019 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/19 ze dne 16.12.2019

Usnesení č. 81/14/19
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovateli zápisu Ladislava Růžičku a Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 82/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov" vypracovanou Ing. Ivanou Tužinskou, včetně smlouvy o dílo, která je součástí. Zakázka je zadávána dle zákona č.134/2016 Sb, zjednodušené podlimitní řízení, předpokládaná hodnota zakázky 10.785.000,00 Kč bez DPH. Veřejná zakázka bude realizována pouze v případě přiznání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.

Usnesení č. 83/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Předpokládané náklady obce v roce 2020 činí 756.820,74 Kč. Smlouva bude uzavřena ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení č. 84/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Služby města Jihlavy s.r.o. přílohu č. 9 ke smlouvě 200763 o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu. Příloha upravuje ceny za svoz a zneškodnění zbytkového komunálního a separovaného odpadu

Usnesení č. 85/14/19
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 86/14/19
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o poplatku za komunální odpad, který vzniká na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 87/14/19
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledný protokol o kontrole obce provedený Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina podle §33 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, zejména připravenosti obce na řešení krizových situací.

Usnesení č. 88/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz Mateřské školy Beránek, Malý Beranov ve výši 220.000,00 Kč. S touto částkou je počítáno v návrhu rozpočtu obce Malý Beranov pro rok 2020.

Usnesení č. 89/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán financování a obnovy kanalizace a ČOV Malý Beranov - aktualizace, který počítá s vyčleněním částky ze stočného pro rok 2019 ve výši 120.000 Kč a pro roky 2020 a následující ve výši 170.000,00 Kč/rok. Částky budou odkládány na speciálně pro tento účel vedený analytický účet. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje převést na zmíněný analytický účet částku ve výši 390.000 Kč za předchozí roky provozu kanalizace a ČOV.

Usnesení č. 90/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2020 ve výši 33,40 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 91/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2020 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 11 052 200 Kč.

Usnesení č. 92/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Malý Beranov na období 2021 - 2023.

Usnesení č. 93/14/19
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 94/14/19
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dary neziskovým organizacím dle předloženého seznamu :
Oblastní charita Jihlava, Bárka - domácí hospic Jihlava 10 000,-
Baby Box pro odložené děti 1 000,-
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 1 000,-
Centrum pro zdravotně postižené Vysočina, o.p.s. 1 000,-
Svazu diabetiků ČR, Jihlava 1 000,-
ROSKA Jihlava, z.p.s. 1 500,-
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. 1 000,-ROK 2020

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/20 ze dne 20.1.2020

Usnesení č. 95/15/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS. a ověřovatele zápisu Ing. Luďka Hůlku a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 96/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o vítězném uchazeči veřejné zakázky s názvem "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", kterým se stala společnost TERMGAS s.r.o., IČ 26007967. Toto rozhodnutí je podmíněno následným doložením kvalifikačních dokumentů - originálů nebo ověřených kopií, podrobného harmonogramu výstavy a předložení platné pojistné smlouvy.

Usnesení č. 97/15/20
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje uzavření:
- Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1958020231 (dále jen jako "Smlouva o úvěru"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako "PGRLF") poskytne obci Malý Beranov investiční úvěr ve výši 1.163.000,-Kč, na pořízení nového traktoru Zetor Major s čelním nakladačem a příslušenstvím, nového hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a nového návěsu DEZA a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru,
- Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 1959020231 (dále jen jako "Smlouva o podpoře"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu maximálně ve výši 581.500,-Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře,
- Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 1958020231-11 (dále jen jako "Budoucí smlouva"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě,
- Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako "Smlouva o zajišťovacím převodu práva") za podmínek a ve lhůtě dle Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlouvy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva,
- Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 1958020231-3 (dále jen jako "Zástavní smlouva k pojistnému plnění"), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného plnění z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní smlouvě k pojistnému plnění.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Malý Beranov podpisem všech výše uvedených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením.

Usnesení č. 98/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 1/2020
Kapitálové výdaje se navyšují o 1.163.000,00 Kč na hodnotu 4.669.800,00 Kč
Financování - úvěr PGRL fond a.s. 1.163.000,00 Kč

Usnesení č. 99/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností MOREAU AGRI VYSOČINA, spol. s r.o. IČ: 26259044 kupní smlouvu na nákup traktoru Zetor Major 80 CL a příslušenství v celkové hodnotě 964.000,00 Kč bez DPH. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 100/15/20
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dalším postupu pořizování územního plánu dle návrhu předloženého pořizovatelem a zároveň schvaluje uzavřít se zpracovatelem dodatek ke smlouvě o dílo, který bude reflektovat současný stav pořizování územně plánovací dokumentace.

Usnesení č. 101/15/20
Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny Sportoviště 2020, na pořízení umělého trávníku na hřiště vedle sběrného dvora.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/20 ze dne 24.2.2020

Usnesení č. 102/16/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Ing. Luďka Hůlku a ověřovateli zápisu MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D. a Petra Krčála, DiS.

Usnesení č. 103/16/20
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky "Stavební úpravy - kulturní dům, Malý Beranov", se společností TERMGAS s.r.o., IČ 26007967, protože byly splněny veškeré zákonné požadavky.

Usnesení č. 104/16/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru s Ing. Josefem Slabým, IČO: 696555316 pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 105/16/20
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o dílo a pověřuje starostu ke všem úkonům souvisejícím s podpisem smlouvy o činnosti koordinátora BOZP se společností WIDMANN, s.r.o., IČ:25518992, pro rekonstrukci kulturního domu v obci Malý Beranov.

Usnesení č. 106/16/20
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem investorství akce "Obytný soubor 5 RD, Malý Beranov" část S06 - Vodovod na obec Malý Beranov. Výstavbu vodovodu zrealizuje obec a bude hrazena z prostředků SVAKu.

Usnesení č. 107/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 2. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 2/2020
Přijaté transfery - dotace se navyšují o 8.667.607,- Kč na hodnotu 10.535.207,- Kč.
Kapitálové výdaje se navyšují o 11.700.000,- Kč na hodnotu 16.369.800,- Kč.
Saldo rozpočtu bude dorovnáno z vlastních zdrojů.

Usnesení č. 108/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností HLIMONT s.r.o., IČ: 25893165 kupní smlouvu na nákup Hydraulického nakladače HUT5-1 s příslušenstvím a se společností Zdeněk Derganz Zámečnictví DEZA, IČ 60591714 nákup návěsu DEZA 5000 s TP. Tento nákup bude hrazen formou úvěru na lesní techniku z PGRL fondu, kde 50% z částky bude uhrazena fondem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem výše uvedených smluv.

Usnesení č. 109/16/20
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Mateřské škole Beránek, Malý Beranov ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu obce na nákup vybavení školní zahrady - prolézačka Vláček s vagónkem. Zbytek do celkových nákladů uhradí škola z vlastních prostředků.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/20 ze dne 20.4.2020

Usnesení č. 110/17/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Tomicu, a Mgr. Zdeňku Juránkovou.

Usnesení č. 111/17/20
Zastupitelstvo obce na návrh výběrové komise schvaluje jako dodavatele akce " Opravy částí místních komunikací v obci Malý Beranov" společnost COLAS CZ, a.s., která předložila nabídku s nejnižší cenou 2.615.525,64 Kč bez DPH. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo, která byla součástí nabídky a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Akce se bude realizovat pouze za předpokladu obdržení dotace od MMR ve výši 70%.

Usnesení č. 112/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí s budoucími dárci:
Lukáš a Gabriela Koděrovi, Vladimír a Lenka Henzlovi, Jindřich Matula, Ing. Richard Petrlík, Kateřina Koreszková, Jan Novotný, Ing. Pavel Ježek, Michal Kalina, Bc. Eva Dolejší, Martin Matula,
kde se jednotliví dárci zavazují společně vybudovat na pozemcích parc. č. 752/80 a 757 inženýrské sítě bez vodovodu a komunikaci bez asfaltového povrchu a následně vše formou daru převést na obec. Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 113/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností s panem Lukášem Koděrou, která bezplatně převádí na obec práva a povinnosti vyplývající ze stavebního povolení pro záměr "Obytný soubor 5 rodinných domů k.ú. Malý Beranov, inženýrské sítě - SO 06 Vodovod" a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 114/17/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít se společností Vladimír Henzl, IČO 72351233 smlouvu o dílo na výstavbu vodovodu dle stavebního povolení pro záměr "Obytný soubor 5 rodinných domů k.ú. Malý Beranov, inženýrské sítě - SO 06 Vodovod" a pověřuje starostu k jejímu podpisu.


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/20 ze dne 25.5.2020

Usnesení č. 115/18/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s programem zasedání a zvolilo zapisovatelem Marcela Šimka, DiS a ověřovateli zápisu Jaromír Bastla a Ladislava Růžičku.

Usnesení č. 116/18/20
Zastupitelstvo obce souhlasí s nabídkou Ing.arch.Ing. Blanky Kulované na vypracování konceptu řešení interiéru kulturního domu ve výši 35.000 Kč.

Usnesení č. 117/18/20
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/530 se společností CETIN a.s., a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 118/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o postoupení práv a povinností s panem Vladimírem Henzlem, která řeší bezúplatný převod investorství pro výstavbu veřejného osvětlení vyplývající z územního rozhodnutí o umístění stavby B-4-19 ze dne 21.10.2019 pro záměr "Obytný soubor 7 rodinných domů, Malý Beranov" a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení č. 119/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené s Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. dne 9.12.2019. Dodatek řeší kompenzaci nákladů od Kraje Vysočina.

Usnesení č. 120/18/20
Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronajmout část pozemku p.č. 445/3 o rozloze cca 50m2 za účelem poskytování občerstvení u cyklostezky. Záměr pronájmu bude řádně vyvěšen na úřední desce.

Usnesení č. 121/18/20
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. změnu rozpočtu na rok 2020, kterou předložil starosta obce.
Rozpočtové opatření č 3/2020
Přijaté transfery se navyšují o 2.253.150,00 Kč na hodnotu 12.788.357,00 Kč
Běžné výdaje se navyšují o 1.753.150,00 Kč na hodnotu 9.298.550,00 Kč
Kapitálové výdaje se navyšují o 500.000 Kč na hodnotu 16.869.800,00 Kč