Letecký snímek  Obec Malý Beranov
Kraj Vysočina, Česká republika
Obecní úřad, Malý Beranov 36, 586 03 Jihlava,
telefon/fax: (+420) 567 218 702

E-mail: maly.beranov@quick.cz

Aktuality v obci   Rudý Bod    Obec Malý Beranov   Rudý Bod    Obecní úřad   Rudý Bod    Mapa   Rudý Bod    Odkazy


Základní informace
Složení zastupitelstva
Usnesení zastupitelstva
2002-2006
Usnesení zastupitelstva
2006-2010
Usnesení zastupitelstva
2010-2014
Usnesení zastupitelstva
2014-2018
Vyhlášky
Poplatky
Elektronická podatelna
Povinně zveřejňované informace
Úřední deska
Výběrová řízení

Usnesení zastupitelstva

Zastupitelstvo obce přijalo na svých zasedáních tato usnesení:

V roce 2014
V roce 2015
V roce 2016
V roce 2017
V roce 2018


ROK 2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 01/14 ze dne 31. 10. 2014

Usnesení č. 01/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov zvolilo ověřovateli zápisu Ing. Martinu Kráčmarovou a Helenu Krčálovou a zapisovatelem Milana Marouska.

Usnesení č. 02/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty
- určení počtu místostarostů
- určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
- zřízení a volba předsedů komise stavební, pořádkové a komise pro občanské záležitosti
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
IV) Diskuse, organizační záležitosti.

Usnesení č. 03/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Usnesení č. 04/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu se zákonem o obcích určuje, že výkon funkce starosty a funkce místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná.

Usnesení č. 05/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí starostou Ing. Luďka Hůlku, narozeného 2. 8. 1959, bytem Malý Beranov 100.

Usnesení č. 06/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí místostarostou Ing. Martina Zacha, narozeného 9. 9. 1974, bytem Malý Beranov 104.

Usnesení č. 07/01/14
Zastupitelstvo obce malý Beranov zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. 08/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Tomicu.

Usnesení č. 09/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou kontrolního výboru MVDr. Pavla Bartáka, Ph.D.

Usnesení č. 10/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí členy finančního výboru Marcela Šimka, DiS. a Ing. Markétu Tomicovou, dále volí členy kontrolního výboru Milana Marouska a Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 11/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou stavební komise Ing. Martinu Kráčmarovou.

Usnesení č. 12/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise Ing. Jana Kourka.

Usnesení č. 13/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou komise pro občanské záležitosti Helenu Krčálovou.

Usnesení č. 14/01/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, předsedům a členům výborů a komisí, místostarostovi a starostovi.

Usnesení č. 15/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o provedení stavby na pozemku p.č. 454/2 vlastníka Jaromíra Anderleho a Smlouvu o provedení stavby na pozemcích p.č. 613/3 a 602/4 vlastníka Karla Janko z důvodu výstavby dešťové kanalizace. Pozemky se nacházejí v katastru obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 02/14 ze dne 24. 11. 2014

Usnesení č. 16/02/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí za členy komisí obce tyto občany: stavební komise - Ing. Tomáše Tomicu, pořádková komise - MVDr. Pavla Bartáka, Milana Marouska, komise pro občanské záležitosti - Ing. Jana Kourka, Marcela Šimka DiS.

Usnesení č. 17/02/14
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Jihlava a obcí Malý Beranov, týkající se přenesené působnosti na úseku přestupků dle zákona č. 200/1992 Sb.

Usnesení č. 18/02/14
Zastupitelstvo obce v souladu se stanovami Svazku měst a obcí jmenuje Ing. Martina Zacha, místostarostu obce, zástupcem obce pro Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava.

Usnesení č. 19/02/14
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2014/2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 03/14 ze dne 22. 12. 2014

Usnesení č. 20/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 5 591,3 tisíc Kč.

Usnesení č. 21/03/14
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2014.

Usnesení č. 22/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 26,14 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 23/03/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007441/003 na akci s názvem "M.Beranov, úprava NN, č.p.115" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 24/03/14
Zastupitelstvo obce Malý Beranov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Malý Beranov dle předloženého návrhu.


ROK 2015

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 04/15 ze dne 26. 1. 2015

Usnesení č. 25/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 876/99 o výměře 20 m2, ostatní plocha, za cenu 10 000,- Kč firmě E.ON distribuce a. s.

Usnesení č. 26/04/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040007841/002 na akci s názvem "M.Beranov, kabel VN, TS-obnova" předloženou E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 27/04/15
Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. 22/03/14 a schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 25,31 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 05/15 ze dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 28/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 616/27.

Usnesení č. 29/05/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku obce p. č. 730/1.

Usnesení č. 30/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.

Usnesení č. 31/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2014 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 32/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2014 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2014.

Usnesení č. 33/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2014.

Usnesení č. 34/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2014.

Usnesení č. 35/05/15
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2014. Částka 822,11 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 06/15 ze dne 13. 4. 2015

Usnesení č. 36/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 616/40 o výměře 15 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 panu Zdeňku Stibůrkovi, Malý Beranov 90. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 37/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej pozemku obce p.č. 730/5 o výměře 47 m2, ostatní plocha, za cenu 100,- Kč/m2 paní Petře Nechvátalové, Malý Beranov 88. Kupující ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 38/06/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu inventurní komise.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 07/15 ze dne 25. 5. 2015

Usnesení č. 39/07/15
Zastupitelstvo obce rozhodlo pozemky p.č. 755, 756, 757 a 758 v kú Malý Beranov, které jsou v současné době územním plánem určené k bydlení v rodinných domech, ale nachází se ve druhé etapě výstavby, budou při zadání nejbližšího nového územního plánu obce zahrnuty do první etapy výstavby. V územním plánu etapizace obce se jedná o plochu označenou číslem 10.

Usnesení č. 40/07/15
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 28 dětí pro školní rok 2015/2016.

Usnesení č. 41/07/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 08/15 ze dne 29. 6. 2015

Usnesení č. 42/08/15
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku obce p.č. 469/1 ve vlastnictví obce z LV 10001 za pozemky p.č. 445/4, p.č. 445/5, p.č. 445/6 ve vlastnictví bratrů Anderlových z LV 154 vše v k. ú. a obci Malý Beranov včetně finančního vypořádání.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 09/15 ze dne 31. 8. 2015

Usnesení č. 43/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování chodníku a parkovacích stání na pozemcích obce. Pro realizaci byla vybrána firma Karel Musil – ADOS, která předložila nabídku s nejnižší cenou.

Usnesení č. 44/09/15
Zastupitelstvo obce schvaluje změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 10/15 ze dne 29. 9. 2015

Usnesení č. 45/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu HELLUX ELEKTRA s.r.o., doporučenou výběrovou komisí jako dodavatele prací na opravu veřejného osvětlení.

Usnesení č. 46/10/15
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku obce p. č. 876/64 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 12/15 ze dne 14. 12. 2015

Usnesení č. 47/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 742,5 tisíc Kč.

Usnesení č. 48/12/15
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2015.

Usnesení č. 49/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický rozvojový dokument obce.

Usnesení č. 50/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2015 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 51/12/15
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030444/002 na akci s názvem "M. Beranov, kabel NN, Doležal" předloženou E.ON Distribuce, a.s.


ROK 2016

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 13/16 ze dne 11. 1. 2016

Usnesení č. 52/13/16
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 14/16 ze dne 22. 2. 2016

Usnesení č. 53/14/16
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 615/26 o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Malý Beranov od pana Aleše Vondráka za dohodnutou kupní cenu 9 500,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Kupující uhradí náklady na sepsání kupní smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 54/14/16
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení územního plánu obce Malý Beranov podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 55/14/16
Zastupitelstvo obce určuje místostarostu obce Ing. Martina Zacha jako osobu pověřenou pro oblast územního plánování podle § 6 odst. 5 písm. f) ve spojení s § 47 odst. 1 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 56/14/16
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 15/16 ze dne 4. 4. 2016

Usnesení č. 54/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí č. 1030031205/001 na akci umístnění distribuční soustavy - kabelu NN, pilíře SS na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 55/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2015 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 56/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2015.

Usnesení č. 57/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2015 dle předloženého návrhu. Dále projednalo a schválilo Výroční zprávu MŠ za rok 2015.

Usnesení č. 58/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2015.

Usnesení č. 59/15/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2015. Částka 50 391,31 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 16/16 ze dne 16. 5. 2016

Usnesení č. 60/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: JI-01030031838/002 na stavbu "Malý Beranov, Kabel NN, Dunst, E.ON Distribuce". dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 61/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330029494/003 mezi obcí Malý Beranov a firmou E.ON Distribuce a.s. na stavbu "Malý Beranov, úprava NN, č.p. 115".

Usnesení č. 62/16/16
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pozemky p. č. 611/1 o výměře 518 m2, 611/2 o výměře 518 m2 a 638/11 o výměře 852 m2 od pana Ing. Jiřího Slabihoudka a paní Věry Bajtlerové za dohodnutou kupní cenu 566 400,- Kč do vlastnictví obce Malý Beranov. Prodávající ponese náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 63/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele nového územního plánu obce firmu Urbanistické středisko Jihlava s.r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.

Usnesení č. 64/16/16
Zastupitelstvo obce vybralo jako zhotovitele Oprava lávky pro pěší přes řeku Jihlavu firmu ELNA-renovace s.r.o., Žižkova 56, 586 01 Jihlava.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 17/16 ze dne 20. 6. 2016

Usnesení č. 65/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 66/17/16
Zastupitelstvo obce schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Beránek, Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 18/16 ze dne 8. 8. 2016

Usnesení č. 67/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Skanska a.s. jako zhotovitele akce "Oprava místní komunikace podél řeky v obci Malý Beranov" za cenu firmu 1 307 309,- Kč.

Usnesení č. 68/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti na akci "71010-008351, VPI Malý Beranov kabel VN, TS-Obnova".

Usnesení č. 69/18/16
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene - souhlasu s umístěním distribučního zařízení č. 1040011248/001 "M. Beranov, rozšíření NN, vývod z TS".

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 20/16 ze dne 26. 9. 2016

Usnesení č. 70/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů zadání nového územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení č. 71/20/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 22/16 ze dne 12. 12. 2016

Usnesení č. 72/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 10 659,8 tisíc Kč.

Usnesení č. 73/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2016 podle předloženého návrhu.

Usnesení č. 74/22/16
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 75/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2017 ve výši 27,87 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 76/22/16
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle přiloženého seznamu.

Usnesení č. 77/22/16
Zastupitelstvo obce Malý Beranov v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění následujících předpisů, výši měsíční odměny starostovi na 15.000 Kč.


ROK 2017

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 23/17 ze dne 9. 1. 2017

Usnesení č. 78/23/17
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 24/17 ze dne 20. 2. 2017

Usnesení č. 79/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí pana Zdeňka Benáčka za člena kontrolního výboru, pořádkové komise a komise pro občanské záležitosti.

Usnesení č. 80/24/17
Zastupitelstvo obce Malý Beranov volí předsedou pořádkové komise pana Milana Marouska.

Usnesení č. 81/24/17
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení hmotného inventáře podle návrhu starosty.

Usnesení č. 82/24/17
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 25/17 ze dne 10. 4. 2017

Usnesení č. 83/25/17
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 82/24/17.

Usnesení č. 84/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje s výhradou závěrečný účet obce za rok 2016 dle předloženého návrhu. Zároveň projednalo a bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Dále schválilo přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení č. 85/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Malý Beranov za rok 2016.

Usnesení č. 86/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad závěrečný účet MŚ Beránek za rok 2016 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 87/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku MŠ Beránek za rok 2016.

Usnesení č. 88/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje hospodářský výsledek MŠ Beránek za rok 2016. Částka 27 553,82 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Usnesení č. 89/25/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038190/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, 4RD" na pozemku p. č. 752/80 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 90/25/17
Zastupitelstvo obce bere na vědomí toto rozhodnutí obecního úřadu o zrušení etapizace:
Obecní úřad Malý Beranov jako pořizovatel Územního plánu obce Malý Beranov schváleného zastupitelstvem obce dne 16. 10. 2006 usnesením č. 120/35/06 upravuje v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, směrnou část tohoto územního plánu takto: V části C. Směrná část se ruší bod 3. Vymezení etapizace výstavby a změn v území.
Tato úprava bude zaznamenána do textové a grafické části Územního plánu obce Malý Beranov.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 26/17 ze dne 15. 5. 2017

Usnesení č. 91/26/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330030339/002 na akci "Malý Beranov, kabel VN, TS-obnova" dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 92/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku obce p.č. 752/9 a části pozemku obce p.č. 876/61 v k. ú. a obci Malý Beranov.

Usnesení č. 93/26/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 1 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 27/17 ze dne 12. 6. 2017

Usnesení č. 94/27/17
Zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě kulturního domu v rozsahu - zateplení a hydroizolace severní části objektu a oprava sociálních zařízení.

Usnesení č. 95/27/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SDZprofin s.r.o. jako zhotovitele akce "Rekonstrukce opěrné stěny komunikace parc.č.1451/1 v Malém Beranově" za cenu 966 505,- Kč.

Usnesení č. 96/27/17
Zastupitelstvo obce souhlasí s výjimkou z počtu dětí dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v Mateřské škole Beránek Malý Beranov, příspěvková organizace, a to z počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2017/2018.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 28/17 ze dne 17. 7. 2017

Usnesení č. 97/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Šrof František jako zhotovitele akce "Rekonstrukce sociálních zařízení kulturního domu v Malém Beranově " za cenu 246 525,- Kč.

Usnesení č. 98/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Terni s.r.o.jako zhotovitele akce "Zateplení fasády a izolace spodní stavby přístavby kulturního domu v Malém Beranově." za cenu 213 377,- Kč.

Usnesení č. 99/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330038572/002 na akci "Malý Beranov, kabel NN, Dunst" na pozemku p. č. 616/27 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 100/28/17
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330040692/001 na akci "Malý Beranov, kabel NN, vývod z TS" " na pozemcích p. č. 615/21, 616/27, 876/64 a 1451/1 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 101/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu mezi statutárním městem Jihlava a obcí Malý Beranov o převodu majetku, který vznikl v rámci projektu "Stříbrné pomezí" a nachází se v k. ú. Malý Beranov

Usnesení č. 102/28/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 30/17 ze dne 9. 10. 2017

Usnesení č. 103/30/17 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 31/17 ze dne 13. 11. 2017

Usnesení č. 104/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 1280/OŽP/13 ze dne 10. 07. 2013 na dodávku záložních zdrojů a UPS mezi obcí Malý Beranov a Statutárním městem Jihlava v předloženém znění.

Usnesení č. 105/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ev. č. 2153/OŽP/13 ze dne 19. 12. 2013 na zařízení pro měření hladiny mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 106/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 o výpůjčce ev. č. 1466/OŽP/10 ze dne 25. 06. 2010 pozemků pro umístnění zařízení na měření hladiny a pro umístnění srážkoměrné stanice mezi Statutárním městem Jihlava a Obcí Malý Beranov v předloženém znění.

Usnesení č. 107/31/17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 4 na rok 2017 podle předloženého návrhu.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 32/17 ze dne 18. 12. 2017

Usnesení č. 108/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje pro obec Malý Beranov stočné pro rok 2018 ve výši 30,04 Kč bez DPH za 1 m3 podle předložené kalkulace. K této částce bude připočtena DPH v zákonné výši (15%).

Usnesení č. 109/32/17
Zastupitelstvo obce v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. stanovuje novou výši odměn pro neuvolněné zastupitele: 2 000 Kč měsíčně pro zastupitele, kteří jsou předsedy výborů nebo komisí a 1 500 Kč pro zastupitele, kteří jsou členy výborů nebo komisí.

Usnesení č. 110/32/17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Malý Beranov na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši příjmů a výdajů 14 430,3 tisíc Kč. Dále schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Usnesení č. 111/32/17
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce provedením závěrečných změn rozpočtu na rok 2017.


ROK 2018

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. č. 33/18 ze dne 8. 1. 2018

Usnesení č. 112/33/18
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na dopravní obslužnost s DPMJ. Smlouva bude uzavřena na základě přímého zadání ve smyslu čl. 5 odst. 4 nařízení ES č. 1370/2007, resp. §18, písm. c) zákona č. 194/2010 Sb.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Malý Beranov č. 34/18 ze dne 19. 2. 2018

Usnesení č. 113/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky "Malý Beranov - vodovod - zvýšení tlakových poměrů" firmu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která provede akci za cenu 569 917 Kč včetně DPH. Zakázka bude realizována bez výběrového řízení na základě tzv. In-house zadávání (dle §11 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek).

Usnesení č. 114/34/18
Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce Malý Beranov do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR.